1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Årsstämma

Årsstämma

Vid den ordinarie bolagsstämma som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång (årsstämman) utser aktieägarna styrelse och revisor. Vid årsstämman fattas även andra beslut utifrån förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bland annat fastställs resultat- och balansräkning, beslutas om utdelning, fastställs arvoden till styrelse och revisor, samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman åtminstone vart fjärde år, medan en ersättningsrapport läggs fram för stämmans godkännande årligen. Styrelsen får i enlighet med bolagsordningen besluta att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.

Senast uppdaterad: 11 apr 2024