1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2024

Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2024

  • Substansvärdet den 30 juni 2024 var 156,0 mdkr, eller 361 kronor per aktie. Under årets första sex månader ökade substansvärdet med 4 procent, motsvarande 13 kronor per aktie.
  • Totalavkastningen uppgick under perioden till 12 procent för A-aktien och 11 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under de första sex månaderna förvärvades aktier för totalt 2,1 mdkr, varav 0,9 mdkr i Volvo, 0,7 mdkr i Sandvik, 0,5 mdkr i SCA och 0,1 mdkr i Alleima.

 


202420232023
 30 juni30 juni31 dec
Substansvärde, mnkr156 047136 785150 252
Substansvärde per aktie, kr361317348
Aktiekurs Industrivärden C, kr357,60297,20328,30
Skuldsättningsgrad3%4%5%

202420232023
mnkrjan – junijan – junijan – dec
Resultat per aktie, kr21,1630,9862,15
Utdelningsintäkter8 4676 3006 418
Lämnad utdelning3 3473 1313 131
Aktieportföljen:   
Förvärv2 1221 0982 854
Avyttringar

 
 
Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivalls försorg (08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 8 juli 2024, kl. 10:00 CEST.