Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelseutskott

Styrelseutskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har en beredande och övervakande roll bland annat vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen.

Under 2022 höll revisionsutskottet fyra möten. Bolagets revisor har deltagit vid tre av dessa möten. Utskottets arbete har bland annat inneburit att hålla regelbunden kontakt med revisorn för att säkerställa att bolagets externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen, att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att diskutera omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet med revisorn. Vidare har utskottet granskat och övervakat revisorns opartiskhet och självständighet och utfärdat riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som får upphandlas av bolagets revisor. Revisionsutskottet har även lämnat rekommendation avseende revisorsval till årsstämman 2022. Revisorn har löpande rapporterat sina iakttagelser till revisionsutskottet.

Revisionsutskottets ledamöter framgår av tabellen nedan. Möten i revisionsutskottet protokollförs och avrapporteras muntligen vid styrelsesammanträde. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgift är bland annat att bereda, följa upp och utvärdera principer för ersättning i bolaget.

Under 2022 höll ersättningsutskottet tre möten. Utskottets arbete har bland annat inneburit att följa upp och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, att bereda förslag till ersättning och andra anställnings­villkor för vd, samt att följa upp och utvärdera under året avslutade program för långsiktiga rörliga ersättningar.

Utskottet har vidare behandlat frågor relaterade till ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget och succession. Utskottet har berett styrelsens förslag till ersättningsrapport vilken framlades årsstämman 2022.

Ersättningsutskottets ledamöter framgår av tabell nedan. Möten i ersättningsutskottet protokollförs och avrapporteras muntligen vid styrelsesammanträde. Ingen ersättning har utgått för styrelseledamöternas arbete i utskottet.

IV_png_SVE_17.png

Senast uppdaterad: 23 maj 2023