1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen inom Industrivärden syftar främst till att säkerställa en korrekt värdering av utestående aktiepositioner samt säkerställa effektiva och tillförlitliga kontroller vid redovisning av köp och försäljning av aktier och andra värdepapper.

Industrivärdens kontrollmiljö bygger på en tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan bolagets olika organ och funktioner, en god företagskultur samt en transparent verksamhet. Relevanta policyer och riktlinjer beslutas och utvärderas löpande av bolagets styrelse och ledning. Dessa ramverk tillsammans med interna formella processbeskrivningar är väl etablerade och kända för berörda medarbetare.

Relevanta styrdokument som fastställts av styrelsen utgörs bland annat av vd-instruktionen som anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, samt investerings- och finanspolicyn som fastslår ramarna för investeringar och placeringar i finansiella instrument, finansiering och hantering av finansiella risker.

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar på operativ nivå är närmare fastställda av vd i placeringsreglemente, riskpolicy och attestinstruktion. Andra ramverk för intern styrning utgörs bland annat av uppförandekod, insiderpolicy och IT-policy.

Riskbedömning

Industrivärden identifierar, bedömer och hanterar löpande risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Denna process är grundläggande för att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Bolagets bedömningar och åtgärder rapporteras löpande till revisionsutskottet. 

Kontrollaktiviteter

Industrivärden har etablerat ett antal olika kontrollaktiviteter vilka syftar till att säkerställa effektiviteten i de åtgärder som vidtas i syfte att förhindra väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Relevanta kontroll- och uppföljningsaktiviteter utgör en integrerad del av Industrivärdens affärs-, besluts- och redovisningsprocesser.

Styrelsen utvärderar löpande den finansiella rapporteringen som erhålls i samband med styrelsemöten och som omfattar aktieportföljen, skuldsättningen och andra viktiga förhållanden. I revisionsutskottet sker en kontinuerlig dialog med bolagets revisor kring omfattning och kvalitet rörande bolagets finansiella rapportering.

Mot bakgrund av Industrivärdens verksamhet, organisationsstruktur samt hur den finansiella rapporteringen i övrigt är organiserad har styrelsen 2023 inte funnit ett behov av en särskild granskningsfunktion i form av internrevision.

Informationsgivning

Industrivärdens externa informationsgivning regleras genom en informationspolicy som har fastställts av bolagets styrelse. Därutöver finns interna riktlinjer för att säkerställa informationssäkerhet och en korrekt och tillförlitlig informationsgivning.

Uppföljning

Industrivärdens styrelse och ledning utvärderar löpande effektiviteten och kvaliteten i kontrollerna avseende den finansiella rapporteringen. Ledningen rapporterar löpande bolagets operativa och finansiella utveckling till styrelsen i samband med förestående delårsrapportering och styrelse- och revisionsutskottsmöten. Däremellan sker rapportering vid behov. Bolagets revisor rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024