1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Organisation och medarbetare
  4. / Organisation

Organisation

Industrivärdens verksamhet bedrivs vid kontoret i Stockholm. Bolaget har en väl anpassad och kostnadseffektiv organisation som kännetecknas av hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Verksamheten involverar cirka 15 anställda, åtta styrelseledamöter och ett omfattande nätverk. Det interna arbetet är projektorienterat och flertalet anställda är verksamma inom såväl i utvärderingen av innehavsbolagen som i processen för aktivt ägande.

två personer vid ett stort skrivord som läser ett papper

Medarbetare

En professionell och framgångsrik verksamhet kräver kompetenta och engagerade medarbetare samt en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Stor vikt läggs därför vid rekryteringsprocessen, kompetensutveckling och en god företagskultur. Industrivärdens etiska värdegrund och ambitioner som arbetsgivare framgår av bolagets uppförandekod som omfattar frågor rörande arbetsklimat, mångfald och affärsetik. Medarbetares totala ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.


Företagsledning

Företagsledningen ansvarar för bolagets löpande förvaltning vilket bland annat omfattar strategi-, organisations- och finansfrågor samt kontroll och uppföljning. Företagsledningens medlemmar deltar aktivt i såväl utvärderingen av bolagets aktieinnehav som det aktiva ägandet, och kan bidra med specialistkompetens. Vissa personer i företagsledningen ingår även i innehavsbolagens valberedningar och styrelser.

Investerings- och analysorganisation

Investerings- och analysorganisationen är organiserad i bolagsteam. Varje team leds av en teamansvarig och medarbetarna är normalt verksamma i två till tre team.

Bolagsteamen ansvarar för den löpande uppföljningen av innehavsbolagen, uppdateringar av Industrivärdens ägaragendor för utövande av aktivt ägande samt för att driva specifika utredningsprojekt med bäring på strategiska frågor i innehavsbolagen. Man lämnar även förslag på affärer i innehavsbolagen samt alternativinvesteringar och hela avyttringar.

Beslut om aktietransaktioner inom den löpande förvaltningen fattas av vd, i förekommande fall efter beredning av bolagets investeringskommitté. Bolagets investeringskommitté utgörs av relevanta befattningshavare från företagsledningen och investeringsorganisationen. I kommittén sker löpande uppföljning av investeringsbeslut samt fastställs Industrivärdens ägaragendor för utövandet av det aktiva ägandet i innehavsbolagen.

Supportfunktioner

Till stöd för Industrivärdens verksamhet och för att möte de krav som en börsnotering ställer finns även nödvändiga stödfunktioner inom ekonomi och finans, IT, juridik och kommunikation.

Personalutveckling

Varje anställd har kontinuerliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Samtalet syftar till att sätta upp individuella mål samt att fast ställa relevanta utvecklingsåtgärder.

Ersättning

Industrivärden strävar efter att ge personalen marknadsmässig ersättning i form av fast lön, rörlig lönedel, incitamentsprogram samt pension för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Senast uppdaterad: 27 feb 2024