1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Hållbarhet
 4. / Innehavsbolagen

Innehavsbolagen

Övergripande

Ur ett övergripande perspektiv är det Industrivärdens förväntan att innehavsbolagen:

 • ser hållbarhet som en viktig strategisk fråga och bedriver ett framstående hållbarhetsarbete inom sin bransch, där hållbarhetsaspekter är integrerade i affärsmodeller, affärskulturer, strategier, processer, värdekedjor och produkterbjudanden,
 • på ett strukturerat sätt kontinuerligt utvecklar och stärker sitt hållbarhetsarbete med stöd av relevanta riktlinjer och mätbara mål,
 • följer, utvärderar och löpande kommunicerar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete samt förmedlar på vilket sätt man bidrar till en långsiktigt uthållig utveckling i de samhällen där man verkar.

 

I syfte att som ägare driva utvecklingen inom Industrivärdens hållbarhetsrelaterade fokusområden har ett antal mål formulerats. Uppställda mål kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Uppföljning sker med relevanta mått eller indikatorer.

1. Ansvarsfull bolagsstyrning och en hållbar ansvarsroll

2. Minimerad negativ klimat­ och miljöpåverkan

Hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter

Långsiktigt värdeskapande förutsätter en minskad klimatpåverkan samt ett framgångsrikt nyttjande av klimatrelaterade möjligheter. Industrivärdens största klimatrisk utgörs av aktieportföljens sammantagna klimatrisk baserat på ägarandelarna i innehavsbolagen, vilket beskrivs nedan.

Genom det aktiva ägandet följer Industrivärden respektive innehavsbolags inventering, analys och åtgärder med avseende på minskade koldioxidutsläpp och klimatrelaterade möjligheter. Innehavsbolagen är verksamma i olika branscher och geografier varför klimatriskerna skiljer sig åt. Industrivärdens respektive hållbarhetsanalys bygger därför på innehavsbolagens klimatscenarioanalyser, intern och extern expertkunskap samt av bolagen genomförda åtgärder.

Industrivärdens styrning, strategi och hantering avseende klimatrisker sker i linje med den modell för hållbarhetsfrågor som beskrivs i Industrivärdens hållbarhetsredovisning. Inflytande utövas i enlighet med Industrivärdens ägarmodell.

I syfte att illustrera portföljens sammantagna klimatrisk i form av dels klimatpåverkan, dels klimatexponering ur ett dubbelt materialitetsperspektiv; återges konsoliderade portföljutsläpp och en översikt av portföljens klimatexponering.

Portföljens koldioxidutsläpp

Den största delen av Industrivärdens utsläpp består av indirekta koldioxidutsläpp inom ramen för ägandet i innehavsbolagen (Industrivärdens scope 3). Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från aktieportföljen och den egna verksamheten har redovisats sedan 2010, då Industrivärden även började rapportera sitt klimatavtryck till CDP (cdp.net).

Diagrammet nedan visar portföljens årliga utsläpp över en femårsperiod. Data har hämtats från innehavsbolagens egna redovisningar rörande utsläpp av växthusgaser (GHG Protocol, marknadsbaserad metod) beräknat på ägarandel (equity share approach). Utvecklingen illustrerar dels innehavsbolagens målinriktade arbete med att kontinuerligt reducera sina CO2e-emissioner, dels Industrivärdens avyttring 2020–2021 av innehavet i stålbolaget SSAB.

Portföljutsläpp (Scope 1 och 2)

Portföljens klimatexponering

Den största delen av Industrivärdens klimatriskexponering finns inom ramen för ägandet i innehavsbolagen. Som underlag för Industrivärdens analys av innehavsbolagens identifiering och hantering av klimatrisker används bl a deras klimatscenarioanalyser och TCFD-rapportering.

Givet att innehavsbolagen är verksamma inom skiftande verksamhetsområden så skiljer sig deras analyser åt, men ur ett portföljperspektiv kan några mer genomgående risker och möjligheter urskiljas enligt nedan. Samman ställningen nedan visar innehavsbolagens redovisade klimatrelaterade risker i termer av fysiska risker och övergångsrisker som kan få påverkan på bolagens verksamhet, på kort, medellång och lång sikt. Klimatrelaterade möjligheter avser innehavsbolagens identifierade förmåga att skapa mervärden som bidrar till tillväxt, utsläppsminskningar och samhällsnytta.

Fysiska risker

 • Störningar orsakade av extrema väderhändelser – påverkan i leverantörskedjor, på transporter, egen produktion och fastighetsbestånd (akut risk).
 • Varaktiga förändringar i klimat och miljö – ökade medeltemperaturer, höjning av havsnivån och förändrade nederbördsmönster – ökade kostnader för klimatanpassning, påverkan på tillgångars värde (kronisk risk).
 • Brist/utarmning av kritiska råmaterial (kronisk risk).

Omställningsrisker

 • Ökande kostnader till följd av införande av koldioxidregleringar och skatter (policy och regulatorisk risk).
 • Ökade kostnader för rapportering och regelefterlevnad (policy och regulatorisk risk).
 • Begränsningar i företags verksamhet p g a regleringar i äganderätt/brukande (policy & regulatorisk risk).
 • Långsamma och/eller oförutsägbara tillståndsprocesser (policy och regulatorisk risk).
 • Oförmåga att utveckla de produkter, lösningar och erbjudanden som behövs för övergången till en lågutsläppsekonomi – anpassning och begränsning av påverkan (teknologisk risk).
 • Tillgång och prissättning på förnybar energi, råvaror, vatten och transporter (marknadsrisk).
 • Förändrade preferenser och beteenden hos kunder (marknadsrisk).
 • Oförmåga att leva upp till krav och förväntningar från företagens intressenter (ryktesrisk).

Möjligheter

 • Ökande kostnader till följd av införande av koldioxidregleringar och skatter (policy och regulatorisk risk).
 • Ökade kostnader för rapportering och regelefterlevnad (policy och regulatorisk risk).
 • Begränsningar i företags verksamhet p g a regleringar i äganderätt/brukande (policy & regulatorisk risk).
 • Långsamma och/eller oförutsägbara tillståndsprocesser (policy och regulatorisk risk).
 • Oförmåga att utveckla de produkter, lösningar och erbjudanden som behövs för övergången till en lågutsläppsekonomi – anpassning och begränsning av påverkan (teknologisk risk).
 • Tillgång och prissättning på förnybar energi, råvaror, vatten och transporter (marknadsrisk).
 • Förändrade preferenser och beteenden hos kunder (marknadsrisk).
 • Oförmåga att leva upp till krav och förväntningar från företagens intressenter (ryktesrisk).

Industrivärden har rapporterat klimatrelaterad information till CDP sedan 2010. TCFD:s rekommendationer är idag integrerade i CDP:s frågeformulär för klimatförändringar. Sedan 2020 har Industrivärden implementerat relevanta delar av TCFD:s rekommendationer avseende den egna verksamheten.

Vetenskapligt baserade klimatmål - status den 23 februari 2024

 3. Hållbar produktion och innovation

Senast uppdaterad: 28 feb 2024