1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Definitioner och alternativa nyckeltal

Definitioner och alternativa nyckeltal

Årsredovisningen innehåller finansiella nyckeltal vilka baseras på IFRS-regelverket, så som resultat per aktie. Därutöver finns andra alternativa nyckeltal som används av bolaget och andra intressenter för att beskriva koncernens verksamhet och som inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Dessa alternativa nyckeltal skall ses som ett komplement till den finansiella rapportering som upprättas i enlighet med IFRS. Det bör noteras att de alternativa nyckeltalen, som definieras nedan, kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp. För ytterligare härledning av de alternativa nyckeltalen se Alternativa nyckeltal.

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till börskurs per aktie på balansdagen.

Nettoskuld

Finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt vägt antal utestående aktier.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med nettoskulden.

Totalavkastning aktieinnehav

Värdeförändring aktieinnehav inklusive beräknad återinvesterad utdelning. Redovisas endast för innevarande rapportperiod.

Totalavkastning aktier

Kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning. Totalavkastningen jämförs med totalavkastningen för Stockholmsbörsen (SIXRX) och totalavkastningen för OMXS30 (OMXS30GI).

Värdeförändring aktieinnehav

För aktier som innehas såväl vid ingången som utgången av året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För aktier som realiserats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av året. För aktier som förvärvats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid årets utgång.

Senast uppdaterad: 8 mar 2024