Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Definitioner och alternativa nyckeltal

Definitioner och alternativa nyckeltal

Årsredovisningen innehåller finansiella nyckeltal vilka baseras på IFRS-regelverket. Därutöver finns andra alternativa nyckeltal som används av bolaget och andra intressenter för att beskriva koncernens verksamhet och som inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Dessa alternativa nyckeltal skall ses som ett komplement till den finansiella rapportering som upprättats i enlighet med IFRS. Det bör noteras att de alternativa nyckeltalen, som definieras nedan, kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp. För ytterligare härledning av de alternativa nyckeltalen, se fil nedan.

Aktieportföljens marknadsvärde

Aktieportföljen värderad till aktuell börskurs på balansdagen.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till börskurs per aktie på balansdagen.

Nettoskuld

Finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med likvida medel och finansiella fordringar.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med det totala antalet utestående aktier.

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till marknadsvärdet på aktieportföljen.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

Substansvärde

Marknadsvärdet för aktieportföljen minskat med nettoskulden.

Substansvärde inklusive återinvesterad utdelning

För att beräkna substansvärdets utveckling före lämnade utdelningar återläggs den lämnade utdelningen omräknad med hänsyn till aktieportföljens värdeutveckling. Härigenom fås ett mått på hur substansvärdet skulle ha utvecklats om Industrivärden inte hade lämnat någon utdelning.

Totalavkastning aktieinnehav

Värdeförändring aktieinnehav inklusive beräknad återinvesterad utdelning. Redovisas endast för innevarande rapportperiod.

Totalavkastning aktier

Kursutveckling med återinvesterad utdelning. Totalavkastningen jämförs med avkastningsindex (SIXRX) som anger Stockholmsbörsens kursutveckling inklusive återinvesterade utdelningar.

Totalavkastning Sandvik och Alleima

Totalavkastningen för Sandvik och Alleima har beräknats som respektive bolags del av det ursprungliga bolaget Sandviks totalavkastning före uppdelningen (baserat på värdeandel vid uppdelningen) och därefter baserat på värdeutvecklingen i respektive bolag. Uppdelningen genomfördes 26 augusti 2022 och första handelsdag i Alleima var 31 augusti 2022.

Värdeförändring aktieinnehav

För aktier som innehas såväl vid ingången som utgången av året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För aktier som realiserats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av året. För aktier som förvärvats under året utgörs marknadsvärdeförändringen av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och värdet vid årets utgång.

 

Alternativa nyckeltal

Senast uppdaterad: 13 jun 2023