1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Uppförandekod

Uppförandekod

Industrivärdens uppförandekod syftar till att tydliggöra bolagets värderingar, principer och etiska riktlinjer och är en ledning för hur de individer som är verksamma inom Industrivärden ska uppträda i sitt uppdrag för Industrivärden. Koden beskriver ett antal generella förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Alla anställda i Industrivärdenkoncernen samt dess styrelseledamöter ska ha god kunskap om uppförandekodens innebörd och vid arbete med anknytning till Industrivärden följa denna, liksom övriga beslutade policys och regelverk. Industrivärden ska även verka för att kodens förhållningssätt genomsyrar de företag där vi är aktiv ägare.

Två män vid skrivbord.jpg

Senast uppdaterad: 15 dec 2023