1. Startsidan
  2. / Personuppgifter

Personuppgifter

Information om Industrivärdens personuppgiftsbehandling

Industrivärden är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

I det följande beskrivs hur vi samlar in och behandlar personuppgifter samt dina rättigheter gentemot oss.  

Personuppgifter

Industrivärden samlar in och behandlar personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du registrerar dig för prenumeration av våra finansiella rapporter och pressmeddelanden eller beställer informationsmaterial, anmäler dig till av oss ordnande arrangemang, eller i andra fall kommunicerar med oss via telefon, e-post eller andra kanaler inom ramen för dina affärsmässiga kontakter med oss. 

Av säkerhetsskäl har vi kamerabevakning vid entrén till våra lokaler på Storgatan 10, Stockholm. Vid besök vid vårt kontor registreras normalt dina personuppgifter i en besökslogg.

I samband med att du besöker Industrivärdens webbplats används cookies som lämnar teknisk information om ditt besök. Cookies kan avaktiveras, se separat information om Industrivärdens användning av cookies.     

Exempel på personuppgifter som samlas in och behandlas av oss enligt ovan omfattar namn, yrkestitel och kontaktuppgifter (t ex adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om det företag eller den organisation som du representerar och andra yrkesrelaterade uppgifter. 

Vad avser behandling av personuppgifter inom ramen för Industrivärdens affärsverksamhet kan i vissa fall personuppgifter kompletterats med information från privata och offentliga register och källor, eller sociala medier.

Vår behandling

I den mån du registrerat dig för prenumeration av våra rapporter och pressmeddelanden eller beställt informationsmaterial behandlar vi dina personuppgifter för distributionsändamål. Behandlingen grundas i dessa fall på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta din prenumeration eller be oss avregistrera dig från utskick av material. För avslutande av s k generell prenumeration, se vidare under rubriken Dina rättigheter.     

I övrigt behandlas dina personuppgifter av oss med stöd av en intresseavvägning. Industrivärdens berättigade intresse att behandla dina personuppgifter inbegriper bl a intresset för oss att administrera vår affärsmässiga relation och fullgöra avtalsförpliktelser med våra leverantörer och samarbetspartners, intresset att kunna bemöta dina frågor och administrera ditt besök i våra lokaler, samt intresset att i övrigt i den mån nödvändigt för att bedriva Industrivärdens verksamhet upprätthålla vårt kontaktregister och våra affärsrelationer med dig och det företag eller den organisation som du representerar. Vissa personuppgifter kan också komma att behandlas i bolagsstyrningssyfte, inom ramen för nominerings- och tillsättningsarbete. Dessa ändamål och intressen utgör alla viktiga delar för driften av vår verksamhet. 

Industrivärden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl a förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Industrivärden som behöver behandla personuppgifterna för de aktuella ändamålen har tillgång till dina personuppgifter. 

Personuppgifter lämnas till utomstående part endast (i) om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, (ii) i de fall vi anlitar andra företag eller utomstående leverantörer att utföra tjänster för vår räkning (t ex vid distribution av rapporter och informationsmaterial och för att sköta och underhålla våra IT-system), (iii) det är nödvändigt för att förvalta våra investeringar och bedriva nominerings- och tillsättningsarbete, eller (iv) vi har en särskild överenskommelse med dig.    

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES sker endast när så krävs enligt lag eller om nödvändigt för att fullfölja vår personuppgiftsbehandling. I sådant fall uppställs krav att landet i fråga har en tillfredsställande skyddsnivå eller att det finns annan skyddsåtgärd för en lagenlig överföring.  

I fråga om prenumerationer och utskick av informationsmaterial sparar Industrivärden dina personuppgifter till dess att du själv väljer att avregistrera dig från prenumeration eller frånsäga dig våra löpande utskick av informationsmaterial. Lagrade personuppgifter och e-postkorrespondens i samband med engångsbeställningar av informationsmaterial eller ställda frågor och kommentarer, raderas från vårt e-postsystem efter det att ärendet avslutats. I övrigt sparar vi och behandlar inte dina personuppgifter under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Dina rättigheter

AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, med adress Storgatan 10, 114 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Du har rätt att få bekräftelse på och information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden mot dig. Du har även rätt att begära att få de personuppgifter du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du som aktieägare prenumererar på tryckt informationsmaterial och önskar avsluta prenumerationen eller rätta felaktiga personuppgifter, ska sådan begäran ställas till det kontoförande VP-institut där sådan prenumeration anmälts. Industrivärden saknar i regel möjlighet att genomföra åtgärderna själva och vi ber dig därför att vända dig till din bank eller nätmäklare. Kontakta oss i det fall du är osäker på hur dina personuppgifter registrerats.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Om du har synpunkter på eller frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på legal@industrivarden.se eller per brev till AB Industrivärden, Box 5403, 114 84 Stockholm.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024