1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

  • Substansvärdet den 30 juni 2023 var 136,8 mdkr, eller 317 kronor per aktie. Under första halvåret ökade substansvärdet med 8 procent, motsvarande 24 kronor per aktie.
  • Totalavkastningen uppgick under perioden till 21 procent för A-aktien och 20 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under första halvåret 2023 förvärvades aktier för totalt 1,1 mdkr, varav 0,4 mdkr i Sandvik, 0,3 mdkr i Handelsbanken, 0,2 mdkr i SCA och 0,2 mdkr i Volvo.


 202320222022
 30 juni30 juni31 dec
Substansvärde, mnkr136 785113 637126 477
Substansvärde per aktie, kr317263293
Aktiekurs Industrivärden C, kr297,20227,50253,00
Skuldsättningsgrad4%5%5%
    
 202320222022
mnkrjan – junijan – junijan – dec
Resultat per aktie, kr30,98-61,90-32,34
Utdelningsintäkter6 3005 3705 479
Lämnad utdelning3 1312 9152 915
Aktieportföljen:   
Förvärv1 0981 8863 184
Avyttringar


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivalls försorg (08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 6 juli 2023, kl. 11:00 CEST.