1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  • Substansvärdet den 30 juni 2022 var 113,6 mdkr, eller 263 kr per aktie, en minskning under det första halvåret med 69 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 19 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de första sex månaderna 2022 till -18 % för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med -28 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under det första halvåret 2022 förvärvades aktier för totalt 1,9 mdkr, varav 1,0 mdkr i Volvo, 0,3 mdkr i Sandvik, 0,2 mdkr i Essity, 0,2 mdkr i Handelsbanken och 0,2 mdkr i Skanska.

 

  30 juni 2022 30 juni 2021 31 dec 2021
Substansvärde, mnkr 113 637 135 398 143 455
Substansvärde per aktie, kr 263 311 332
Aktiekurs Industrivärden C, kr 227,50 313,20 284,10
Skuldsättningsgrad, % 5% 3% 4%
       
mnkr jan - juni 2022 jan - juni 2021 jan - dec 2021
Resultat per aktie, kr -61,90 40,89 61,57
Utdelningsintäkter 5 370 7 072 8 081
Lämnad utdelning 2 915 3 590 3 590
Aktieportföljen:      
Förvärv 1 886 2 283 4 263
Avyttringar 2 004 2 004

 

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Sverker Sivalls (Kommunikations- och hållbarhetschef 08-666 64 19 ssl@industrivarden.se) försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022, kl. 10:00 CEST.