1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2023
 5. / Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2023

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2023

Industrivärdens årsstämma hölls den 17 april 2023, varvid bl a nedanstående beslut fattades.


 • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att lämna en utdelning om 7,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 19 april 2023.
 • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Katarina Martinson, Fredrik Lundberg, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.
 • Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.
 • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och fastställde valberedningens förslag till revisorsarvode.
 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
 • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden.


Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.industrivarden.se.


Stockholm den 17 april 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2023 klockan 16:00 CEST.