1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsmodell
  4. / Affärsmodell

Affärsmodell

Affärsmodellen beskriver de grundläggande komponenterna och processerna i Industrivärdens strategi.

Framstående innehavsbolag

Industrivärdens affärsidé förutsätter ett långsiktigt tidsperspektiv och medför en naturlig koncentration till stora ägarandelar i ett urval av innehavsbolag med tydlig värdepotential.

Betydande ägarpositioner har byggts upp i de svenska börsbolagen Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson och Alleima. Varje innehavsbolag består av ett flertal intressanta och utvecklingsbara verksamheter. Industrivärden ger därmed en exponering mot en stor bredd av underliggande verksamhetsområden.

Innehavsbolagen karaktäriseras av beprövade affärsmodeller och starka marknadspositioner inom sina respektive verksamheter, vilket skapar förutsättningar för goda resultat och starka kassaflöden. De utmärks även av en god innovations­ och utvecklingsförmåga. Samman­taget ger dessa karakteristika bolagen förutsättningar för att kunna vidareutveckla verksamheterna samt lämna utdelning till aktieägarna.

Innehavsbolagens gemensamma karaktärsdrag ökar deras långsiktiga värdepotential och minskar risken.

Betydande ägarandelar

Industrivärden har mångårig erfarenhet av att utöva ägande inom ramen för den svenska ägarstyrnings­ modellen och besitter ett starkt lokalt förankrat nätverk. Investeringar görs därför i svenska börsbolag.

I syfte att säkerställa ett betydande inflytande i innehavsbolagen, med representation i valberedning och styrelse, ska röstandelen uppgå till minst 10 procent. För att ge Industrivärdens aktieägare ett rimligt finansiellt utbyte av ägandet, eftersträvas normalt även en kapital­ andel om minst 10 procent.

God investeringskapacitet och kontinuerliga investeringar

Industrivärdens utdelningspolicy syftar till att säkerställa att Industrivärden genererar ett positivt kassaflöde, vilket bygger investeringskapacitet över tid samt vidmakthåller en stark finansiell ställning med flexibilitet att stödja innehavsbolagen vid behov. Stor vikt läggs därför vid god lönsamhet och starka kassaflöden i innehavsbolagen, som möjliggör goda utdelningar till Industrivärden.

För att öka det finansiella utbytet av det aktiva ägandet genomför Industrivärden kontinuerligt investeringar i inne­havsbolagen.

Senast uppdaterad: 8 mar 2024