1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ersättning

Ersättning

Ett framgångsrikt och hållbart genomförande av bolagets affärsidé, mål och strategi i syfte att tillvarata bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antas av bolagsstämman bidrar till detta genom att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter.

Verkställande direktören och övriga företagsledningen

De av årsstämman 2024 antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare omfattar Industrivärdens verkställande direktör och övriga i företagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas åtminstone vart fjärde år.

Ersättningen består av följande komponenter:

  • Fast lön
  • Kortfristig rörlig del
  • Långsiktig rörlig del (incitamentsprogram)
  • Pensionsförmåner och andra förmåner

Företagsledningens ersättningar och pensionskostnader för 2023 framgår av tabellen nedan.

Utvärdering av ersättning 2023

Ersättningsutskottet ska bland annat följa och utvärdera (i) program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsens rapport, som beskriver hur Industrivärdens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har efterlevts under 2023, har godkänts av årsstämman 2024.

Långsiktiga incitamentsprogram

Industrivärdens långsiktiga incitamentsprogram utgör en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde har möjlighet att erhålla prestationsaktier efter tre år, förutsatt att man investerat en viss del av sin fasta årslön i aktier. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Incitamentsprogrammen bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms programmen ha en positiv inverkan på Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Industrivärden.

Årsstämman 2024 beslutade om att erbjuda ett långsiktigt incitamentsprogram för sammanlagt högst 20 anställda inom Industrivärdenkoncernen.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not 8 i Industrivärdens Årsredovisning 2023.

Senast uppdaterad: 24 maj 2024