1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2023

Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2023

  • Substansvärdet den 31 december 2023 var 150,3 mdkr, eller 348 kronor per aktie. Under året ökade substansvärdet med 19 procent, motsvarande 55 kronor per aktie. Den 1 februari 2024 uppgick substansvärdet till 341 kronor per aktie.

  • Totalavkastningen uppgick under 2023 till 33 procent för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 19 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

  • Under året förvärvades aktier för totalt 2,9 mdkr, varav 1,1 mdkr i Sandvik, 0,9 mdkr i Volvo, 0,6 mdkr i Handelsbanken och 0,2 mdkr i SCA.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,75 (7,25) kronor per aktie.


   2023 2022
    31 dec 31 dec
Substansvärde, mnkr   150 252 126 477
Substansvärde per aktie, kr   348 293
Aktiekurs Industrivärden C, kr   328,30 253,00
Skuldsättningsgrad   5% 5%
    
   2023 2022
mnkr   jan – dec jan – dec
Resultat per aktie, kr   62,15 -32,34
Utdelningsintäkter   6 418 5 479
Lämnad utdelning   3 131 2 915
Aktieportföljen:      
Förvärv   2 854 3 184
Avyttringar  


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 2 februari 2024, kl. 15:40 CET.