Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Aktiestrukturen

Aktiestrukturen

Värde och omsättning

Industrivärdens A- och C-aktie är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och ingår i segmentet för stora bolag. Vid utgången av året uppgick börsvärdet till 109,4 (123,8) mdkr. Under 2022 minskade kursen för Industrivärdens A-aktie med 12,1 procent från 288,40 kronor till 253,50 kronor och för C-aktien med 10,9 procent från 284,10 kronor till 253,00 kronor. A- och C-aktien betalades som högst till 303,20 kronor respektive 298,70 kronor och som lägst till 214,60 kronor respektive 205,40 kronor.

Under 2022 omsattes Industrivärdenaktier på Stock- holmsbörsen för 57 (57) mdkr, motsvarande en omsättningshastighet om 35 (43) procent för A-aktien och 78 (61) procent för C-aktien. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 357 000 A-aktier och cirka 528 000 C-aktier.

Aktie- och ägarstruktur

Industrivärden hade cirka 198 000 (204 000) aktieägare vid utgången av 2022. Genom Handelsbankens sakutdelning av Industrivärdenaktier i oktober 2021 tillkom cirka 90 000 nya aktieägare.

En betydande majoritet av antalet aktieägare utgörs av privatpersoner medan en betydande del av kapitalet ägs av institutionella ägare som pensions- och kapitalförvaltningsbolag samt stiftelser. Utländska aktieägares andel av kapitalet uppgår till 24 (27) procent.

Vid utgången av 2022 uppgick aktiekapitalet till 1 088 mnkr fördelat på 431 899 108 registrerade aktier med ett kvotvärde om 2,52 kronor. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning.

Avkastning

A-aktiens och C-aktiens totalavkastning uppgick till –10 procent respektive –9 procent, jämfört med –23 procent för totalavkastningsindex (SIXRX) och –13 procent för OMXS30 inklusive återinvesterad utdelning.

Den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga årliga totalavkastningen uppgått till 12 procent för både Industrivärdens A- och C-aktie, jämfört med 12 procent respektive 10 procent för totalavkastningsindexen för Stockholmbörsen (SIXRX) och OMXS30 (OMXS30GI). Sedan Industrivärdenaktiens börsnotering 1945 har A-aktien genererat en totalavkastning om cirka 2 000 000 procent, jämfört med cirka 1 000 000 procent för totalavkastningsindex (SIXRX).

Industrivärdens A- och C-aktie hade standardavvikelser om 22,9 respektive 22,0 procent samt betavärden om 1,00 respektive 0,99 procent för helåret 2022 jämfört med totalavkastningsindex (SIXRX).

Aktiestruktur den 29 september 2023

Aktieslag

Antal aktier

Antal röster

Kapital, %

Röster, %

A (1 röst) 259 940 677 259 940 677,0 60,2 93,8    
C (1/10 röst) 171 958 431 17 195 843,1 39,8 6,2    
Totalt 431 899 108 277 136 520,1 100,0 100,0    

 

Anställdas ägande

Industrivärden uppmuntrar sina medarbetare till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det skapar en intressegemenskap med övriga aktieägare. De långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka deras aktieägande i bolaget.

 

IV_png_SVE_31.png

Storleksklasser

IV_png_SVE_15.png

Senast uppdaterad: 29 sep 2023