1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Aktiestrukturen

Aktiestrukturen

Värde och omsättning

Under 2023 omsattes Industrivärdenaktier på Stockholmsbörsen för 42 (57) mdkr, motsvarande en omsättningshastighet om 18 (35) procent för A-aktien och 58 (78) procent för C-aktien. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 185 000 A-aktier och cirka 398 000 C-aktier.

Aktie- och ägarstruktur

Industrivärden hade cirka 196 000 (197 000) aktieägare vid utgången av året.

En betydande majoritet av antalet aktieägare utgörs av privatpersoner medan en betydande del av kapitalet ägs av institutionella ägare som pensions- och kapitalförvaltningsbolag samt stiftelser. Utländska aktieägares andel av kapitalet uppgår till 23 (24) procent.

Vid utgången av 2023 uppgick aktiekapitalet till 1 088 mnkr fördelat på 431 899 108 registrerade aktier med ett kvotvärde om 2,52 kronor. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning.

Avkastning

Sedan Industrivärdenaktiens börsnotering 1945 har A-aktien genererat en totalavkastning om cirka 2 700 000 procent, jämfört med cirka 1 200 000 procent för totalavkastningsindex (SIXRX).

Industrivärdens A- och C-aktie hade standardavvikelser om 10,6 respektive 10,1 procent samt betavärden om 0,92 respektive 0,91 procent för helåret 2023 jämfört med totalavkastningsindex (SIXRX).

Aktiestruktur den 28 juni 2024

Aktieslag

Antal aktier

Antal röster

Kapital, %

Röster, %

A (1 röst) 243 076 944 243 076 944,0 56,3 92,8    
C (1/10 röst) 188 822 164 18 882 216,4 43,7 7,2    
Totalt 431 899 108 261 959 160,4 100,0 100,0    

 

Anställdas ägande

Industrivärden uppmuntrar sina medarbetare till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det skapar en intressegemenskap med övriga aktieägare. De långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka deras aktieägande i bolaget.

 

Storleksklasser

Senast uppdaterad: 28 jun 2024