1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Industrivärden i korthet

Industrivärden i korthet

Industrivärden är ett börsnoterat ägarbolag som investerar i och arbetar långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen. Aktivt ägande utövas genom betydande ägarandelar i ett urval av börsbolag med starka marknadspositioner, goda kassaflöden, finansiell styrka och en tydlig utvecklingsförmåga.

Industrivärdenaktien erbjuder exponering mot ett antal företag med beprövade affärsmodeller, en stor bredd av underliggande verksamhetsområden och en god värdepotential.

Med en välutvecklad ägarmodell och ett hållbart förhållningssätt är målet att skapa en långsiktigt attraktiv avkastning till balanserad risk.

Den 31 december 2023 bestod Industrivärdens portfölj av betydande ägarandelar i de åtta innehavsbolagen Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson och Alleima.

Industrivärdens A­ och C­aktie är noterade på Stockholmsbörsens lista för stora bolag (Nasdaq Stockholm).

 

Affärsidé

Att vara ett ägarbolag som investerar i och arbetar långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen.

Strategi

Att utöva aktivt ägande genom betydande ägarandelar i ett urval av börsbolag med starka marknadspositioner, goda kassaflöden, finansiell styrka och en tydlig utvecklingsförmåga.

Mål

Att skapa en långsiktigt attraktiv avkastning till balanserad risk. Innehavsbolagens karaktär och bredd i kombination med Industrivärdens ägarengagemang minskar risken.

Förhållningssätt

Verksamheten ska i alla delar bedrivas på ett hållbart sätt. Genom att vara en långsiktig, aktiv ägare bidrar Industrivärden till en hållbar utveckling i innehavsbolagen.

 

Erfarenhet av ägarengagemang

Industrivärden bildades 1944 av Handels­ banken i syfte att förvalta de aktiepanter som erhölls under 20­ och 30­talets krisår. Portföljen har därefter förändrats konti­ nuerligt för att, utifrån rådande omvärlds­ förutsättningar, tillvarata möjligheter i företag med en god utvecklingspotential. Som aktiv ägare engagerar sig Industri­ värden i såväl styrelsesammansättning och styrelsearbete som i direkt dialog med innehavsbolagen. Under senare år har Industrivärden fokuserat verksamheten och stärkt sin ägarmodell ytterligare.

Aktivt ägande en tydlig framgångsfaktor

Genom Industrivärden har innehavsbolagen en engagerad ägare som deltar aktivt i deras bolagsstyrning och strategiska utveckling samt kan ge finansiellt stöd vid behov. Det är särskilt viktigt i en tid av stora skiften där bolagen ska tillvarata möjlig­ heter och minska risker kopplade till exempelvis digitalisering, elektrifiering och hållbarhet. Genom att ställa tydliga krav, ha ett långsiktigt förhållningssätt samt bidra i utvecklingen av innehavsbolagen, skapas mervärden i bolagen till gagn för Industrivärdens aktieägare.

Industrivärden som investering

Framstående innehavsbolag

Exponering mot kvalitetsbolag som karaktäriseras av beprövade affärsmodeller, en stor bredd av underliggande verksamhetsområden, starka marknadspositioner, goda kassaflöden, finansiell styrka och en tydlig utvecklingsförmåga.

Engagerade ägare

Med bas i starka påverkanspositioner, en betydande kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld, ett långsiktigt perspektiv samt finansiell styrka bidrar Industrivärden aktivt i deras bolagsstyrning och strategiska utveckling. Det långsiktiga ägarperspektivet medför ett naturligt fokus på hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande i innehavsbolagen.

Attraktiv avkastning till balanserad risk

Innehavsbolagens förmågor och karaktärsdrag – i kombination med Industrivärdens långsiktiga ägarengagemang – möjliggör en attraktiv avkastning till balanserad risk.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024