1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Revisor

Revisor

Årsstämman utser revisor i bolaget. Revisorn granskar bland annat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. Revisorn rapporterar till årsstämman.

Vid årsstämman 2024 omvaldes Deloitte AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2025. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Hans Warén.

Revisorn har för året 2023 översiktligt granskat halvårsrapporten och bokslutsrapporten, samt reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn har vidare granskat bolagsstyrningsrapporten och ESEF-rapporten. Revisorn har lämnat skriftliga och muntliga rapporter till såväl revisionsutskottet som styrelsen.

 

Senast uppdaterad: 29 maj 2024