Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsearbete och arvode

Styrelsearbete och arvode

Styrelsens roll, sammansättning och oberoendeförhållanden

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen utser vd som ansvarar för den dagliga verksamheten inom bolaget, i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Styrelsen i Industrivärden har en central roll i bolagets affärsmodell för utövande av långsiktigt aktivt ägande. Den ansvarar bland annat för bolagets strategi, utformningen och tillämpningen av metoderna för det aktiva ägandet samt övergripande ägarfrågor rörande innehavsbolagen. Bolagsordningen fastställer att styrelsen ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter. 

Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstäm­man 2022 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, varvid en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2022 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Beträffande könsfördelning innebar det att av åtta valda ledamöter, var tre kvinnor och fem män.

Styrelsesammansättningen i Industrivärden uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Valberedningens bedömning i fråga om styrelseledamöternas beroendeförhållanden inför årsstämman 2022 framgår av tabellen nedan.

tabell med styrelsenärvor, lista med namn

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions- och ersättningsärenden inför styrelsebeslut. Syftet är att fördjupa, effektivisera och kvalitetssäkra styrelsens arbete i dessa frågor. 

Styrelsens arbete

Styrelsearbetet utgår från den arbetsordning (inkl vd­-instruktion) som fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet. Bland annat reglerar och strukturerar arbetsordningen och vd­-instruktionen styrelsens arbets­uppgifter under året, tydliggör interna beslutsordningar och anger rutin för hantering av intressekonflikter, samt fastställer ansvarsfördelningen gentemot vd. Utöver arbetsordningen fastställer styrelsen ett antal styrdokument för verksamheten. 

Varje sammanträde utgår från en till styrelsen distri­buerad dagordning samt relevant dokumentation. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter en diskussion som leds av ordföranden.

Ledande befattningshavare i Industrivärden och med arbetare i investerings­- och analysorganisationen deltar i styrelsemöten som föredragande i särskilda frågor.

Utöver det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt åtta gånger per år (ordinarie sammanträden inklusive möten i samband med publicering av delårs­ och bokslutsrapporter). Extra styrelsemöte sammankallas vid behov.

Under 2022 har styrelsen haft totalt tio möten. Vid de ordinarie styrelsesammanträdena har ett antal fasta agendapunkter avhandlats, bland annat rapportering av verksamhetens ekonomiska utfall, substansvärdets och aktieportföljens utveckling, samt redovisning av genom­ förda aktietransaktioner. Styrelsen arbetar löpande aktivt i fråga om ansvarstagande och efterlevnad av lagar och regler, vilket innefattat den årliga översynen av bolagets Uppförandekod och andra interna policyer.

Rapporteringen vid de ordinarie sammanträdena har även omfattat en uppdatering kring det makroekonomiska läget. Under 2022 har styrelsen lagt särskild vikt vid att diskutera effekterna av det geopolitiska och makroekonomiska läget under året, såsom konsekvenserna av covid­19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation och räntor, samt vad denna omvärldsmiljö innebär för innehavsbolagen och de branscher och marknader där de verkar. Vidare har styrelsen fortsatt att diskutera och utvärdera innehavsbolagens förhållningssätt till hållbarhet och andra frågor såsom energi, elektrifiering och digitalisering.

Inom ramen för det aktiva ägandet har en betydande del av styrelsens arbete under 2022 bestått i att få sig föredraget, diskutera och utvärdera innehavsbolagens utveckling samt Industrivärdens ägaragendor för utövande av aktivt ägande, innefattande även specifika utredningsprojekt relaterade till innehavsbolagen. Under 2022 har en viktig fråga för styrelsen varit sakutdelningen från Sandvik av affärsområdet Sandvik Materials Technology genom vilken koncernen har fått ett nytt innehavsbolag i Alleima. I anslutning till utdelningen beslutades om förvärv av ytterligare aktier i Alleima för en ökad ägarandel i bolaget. Verkställande direktörerna i innehavsbolagen håller regelbundet bolagspresentationer avseende sina respektive verksamheter för styrelsen. Under 2022 har verkställande direktörerna i Skanska, SCA och Essity givit sådana presentationer.

Styrelsen utvärderar årligen Industrivärdens finansiella rapportering och ställer krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. I samband med det styrelsesammanträde som behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition och boksluts­ rapport lämnar revisorn en redogörelse för sina iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en strukturerad process under ledning av styrelsens ordförande. 2022 års utvärdering har skett genom att respektive ledamot har besvarat ett frågeformulär. Syftet är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter bland annat med avseende på hur styrelsearbetet har bedrivits, vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra styrelsearbetet och vilka frågor styrelseledamöterna anser bör ges mer utrymme. Utvärde­ringen syftar även till att ge information om inom vilka områden som ledamöterna eventuellt anser att det skulle vara ändamålsenligt med ytterligare kompetens i styrelsen. Det kan avse kompetens relaterat till Industrivärdens verk­ samhet, omvärld, interna policyer och värdegrunder, men också kompetens relaterat till innehavsbolagens verksam­heter, branscher och marknader, samt hållbarhetsfrågor och relevanta megatrender. Ordföranden har också haft enskilda diskussioner med respektive ledamot om årets styrelsearbete. Resultatet av styrelseutvärderingen har föredragits och diskuterats i styrelsen, samt redogjorts för i valberedningen.

Senast uppdaterad: 15 jun 2023