1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägare i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till årsstämma torsdagen den 11 april 2024 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar klockan 13.00.


Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (s k poströstning) innan årsstämman.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 3 april 2024.

Därutöver måste aktieägare anmäla sig till årsstämman:

A.  Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 april 2024 via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, eller per telefon 08-402 92 86 vardagar mellan kl. 9.00-16.00, eller via post till AB Industrivärden (publ), "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

B. Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear tillhanda senast fredagen den 5 april 2024.

För att ha rätt att delta i årsstämman (personligen, via ombud eller genom poströstning) måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 3 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 5 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom enbart poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.  


Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.industrivarden.se. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret måste vara Euroclear tillhanda senast fredagen den 5 april 2024. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till AB Industrivärden, "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare både poströstar och därefter deltar i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar poströsten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den beslutspunkten.


Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandlingar biläggas. Fullmakten med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar (i förekommande fall) bör i god tid före årsstämman insändas med post till AB Industrivärden, "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar (i förekommande fall) biläggas poströstningsformuläret och insändas i enlighet med anvisningar under rubriken Poströstning ovan. 

Fullmaktsformulär återfinns på Industrivärdens webbplats, www.industrivarden.se. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.


Behandling av personuppgifter

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2024 se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.industrivarden.se. 


Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av:

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b. revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts,

c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören

9. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Pär Boman (omval)

b. Christian Caspar (omval)

c. Marika Fredriksson (omval)

d. Bengt Kjell (omval)

e. Fredrik Lundberg (omval)

f. Katarina Martinson (omval)

g. Fredrik Persson (nyval)

h. Lars Pettersson (omval)

i. Helena Stjernholm (omval)

j. Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande (omval)

13. Beslut om antal revisorer

14. Beslut om arvode till revisor

15. Val av revisor

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

18. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

19. Stämmans avslutande


Styrelsens övriga förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster, samt anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen.


Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,75 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 15 april 2024. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclears försorg torsdagen den 18 april 2024.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna omfattar Industrivärdens verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas ej.

Inga innehållsmässiga förändringar har gjorts av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare jämfört med de riktlinjer som senast antogs av årsstämman 2020, förutom under rubriken Formerna av ersättning m m, där det gjorts dels en förenkling i avsnittet om Pensionsförmåner innebärande att reglering av ålder för pensionsrätt har utgått, dels en höjning av taket för Andra förmåner. I övrigt har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsidé, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsidé, mål och strategi presenteras på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Ett framgångsrikt och hållbart genomförande av bolagets affärsidé, mål och strategi i syfte att tillvarata bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Riktlinjerna bidrar till detta genom att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna av ersättning m m

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till såväl individuella prestationer som bolagets utveckling. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kortfristig rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Kortfristig rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ersättningen ska vara kopplad till uppfyllelse av individuella kriterier som fastställs årligen samt utvärderas utifrån befattningshavarens arbetsinsats och prestation. Kriterierna kan vara finansiella eller icke-finansiella, och utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de har en tydlig koppling till värdeskapande för bolaget och främja bolagets affärsidé och ett hållbart genomförande av bolagets långsiktiga intressen. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kortfristig rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. Ersättningsutskottet ansvarar för att bedöma i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av kortfristig rörlig kontantersättning till verkställande direktören uppfyllts. Styrelsen fastställer därefter ersättningen till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av uppfyllelse av kriterierna för kortfristig rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Kortfristig rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalas på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, såvida inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premier och andra kostnader i anledning av premiebestämda pensionsförmåner får för verkställande direktören och annan ledande befattningshavare sammanlagt uppgå till högst 40 procent av den fasta årliga kontantlönen, beroende av befattning.

Andra förmåner får innefatta bl a livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, bilförmån och friskvård. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen, beroende av den ledande befattningshavarens befattning. 

Bolagsstämman kan utöver ovan – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Bolaget har sedan 2012 inrättat, av bolagsstämman beslutade, långsiktiga aktiesparprogram. Programmen omfattar samtliga anställda och kräver en egen investering samt har en löptid om tre (3) år. Utfallet bedöms utifrån prestationsmål som relaterar till kursutvecklingen av Industrivärdens aktie av serie C. Beslutade aktiesparprogram som är pågående, eller har avslutats under året, presenteras närmare på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst två (2) år. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två (2) år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex (6) månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande. 

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för företagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra i företagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. 


Långsiktigt aktiesparprogram

Bakgrund

Sedan 2012 har årsstämmorna beslutat om långsiktiga aktiesparprogram till bolagets anställda. Villkoren för det aktiesparprogram (”Programmet”) som styrelsen nu föreslår för årsstämman 2024 motsvarar det program som antogs av årsstämman 2023. För en beskrivning av bolagets utestående och under året avslutade långsiktiga aktiesparprogram hänvisas till not 8 i årsredovisningen 2023.

Programmet innebär att den anställde efter tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, erhåller s.k. prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i Industrivärdenaktier och att den anställdes anställning inte har sagts upp av endera parten under Inlåsningsperioden (definierad i punkt d nedan).

Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Aktiesparprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Prestationsvillkoren, vilka är baserade på totalavkastningen för Industrivärdens aktie under Programmets löptid, bedöms öka deltagarnas långsiktiga engagemang och intressegemenskapen mellan aktieägare och de anställda i Industrivärden. Programmet avses vara årligen återkommande och utgöra formen för långsiktig rörlig ersättning.

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2024 beslutar om att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för sammanlagt högst 20 anställda i Industrivärden.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Programmet baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas dels till VD och högst 4 personer i Industrivärdens övriga bolagsledning (”VD” respektive ”Ledningen”), dels till högst 6 nyckelpersoner anställda i Industrivärden (”Nyckelpersoner”), dels till övriga fast anställda i Industrivärden (”Anställda”), dock sammanlagt maximalt 20 personer fast anställda i Industrivärden.

b. Programmet innebär att VD, Ledningen, Nyckelpersoner och Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie C i Industrivärden (”Sparaktier”) under Förvärvsperioden (definierad i punkt c nedan), vid Inlåsningsperiodens slut av anvisad tredje part vederlagsfritt tilldelas aktier, enligt följande:

(i)   Förutsatt att totalavkastningen för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger 10 procent kan samtliga deltagare tilldelas 0,5 aktie av serie C i Industrivärden (”Prestationsaktie”) per Sparaktie,

(ii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden är lika med eller överstiger SIXRX under samma period kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie, Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie och Anställda tilldelas ytterligare 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie,

(iii) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 2 procentenheter kan VD och Ledningen tilldelas ytterligare 1,5 Prestationsaktie och Nyckelpersoner tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie, 

(iv) Förutsatt att genomsnittlig årlig totalavkastning för Industrivärdens C-aktie under Inlåsningsperioden överstiger SIXRX under samma period med 3 procentenheter kan VD tilldelas ytterligare 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

Totalt innebär således Programmet att VD kan tilldelas 4 Prestationsaktier per Sparaktie, Ledningen kan tilldelas 3 Prestationsaktier per Sparaktie, Nyckelpersoner kan tilldelas 2 Prestationsaktier per Sparaktie och Anställda kan tilldelas 1 Prestationsaktie per Sparaktie.

c. Det antal Sparaktier som varje programdeltagare högst får förvärva är begränsat på så vis att Sparaktier får förvärvas för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av deltagarens fasta bruttoårslön för 2024. Förvärv av Sparaktier ska ske under perioden från och med den 22 juli 2024 till och med 31 oktober 2024, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden om särskilda omständigheter föreligger (”Förvärvsperioden”).

d. Tilldelning av Prestationsaktier beräknas ske kort efter offentliggörande av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027. Tiden från Förvärvsperiodens sista dag till och med dagen för offentliggörandet av Industrivärdens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027 definieras som ”Inlåsningsperioden”.

e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning i Industrivärden inte har sagts upp under Inlåsningsperioden samt att deltagaren under Inlåsningsperioden har behållit sina Sparaktier. Sparaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska således inte ligga till grund för tilldelning av Prestationsaktier. För det fall programdeltagare pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Prestationsaktier att minskas proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden. 

f. Programmet ska omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden. För den händelse Sparaktier skulle förvärvas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Prestationsaktier överstiger 50 000 aktier, kommer det antal Prestationsaktier som kan överlåtas till programdeltagare att minskas proportionellt.

g. Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet.

h. Om det sker betydande förändringar i Industrivärden eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl.a. rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Prestationsaktier ska ske överhuvudtaget.

i. Antalet Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Förslagets beredning

Förslaget om Programmet till årsstämman 2024 har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Säkringsåtgärder m.m.

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att för Industrivärdens räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie C i Industrivärden till programdeltagarna.

Programmet föreslås omfatta högst 50 000 aktier av serie C i Industrivärden, vilket motsvarar cirka 0,01 procent av samtliga utestående aktier i Industrivärden och cirka 0,03 procent av samtliga utestående aktier av serie C i Industrivärden.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas kostnaden vid full tilldelning uppgå till cirka 14 miljoner kronor, under antagande att samtliga nuvarande anställda deltar i Programmet och förvärvar maximalt antal Sparaktier.

Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Industrivärdens och Industrivärden-koncernens väsentliga nyckeltal.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.


Valberedningens förslag

Valberedningen har bestått av Bo Selling (L E Lundbergföretagen), Håkan Sandberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Jan Svedjebrant (SCA Pensionsstiftelser m.fl.), Mikael Schmidt (Essity Pensionsstiftelser m.fl.) samt Fredrik Lundberg (styrelseordförande i AB Industrivärden). Valberedningen har utsett Bo Selling till dess ordförande.


AB Industrivärdens valberedning föreslår följande.


Ordförande vid årsstämman

Advokat Patrik Marcelius, eller vid hans förhinder den som valberedningen istället föreslår.


Antal styrelseledamöter

Nio ordinarie ledamöter utan suppleanter.


Styrelsearvode

Styrelseordföranden: 2 350 000 kr (2 260 000 kr).

Vice styrelseordförande (om sådan utses): 1 425 000 kr (1 370 000 kr).

Envar av övriga ledamöter som inte är anställd i koncernen: 712 000 kr (685 000 kr).

För utskottsarbete ska särskild ersättning inte utgå.


Styrelse

Omval av Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Lars Pettersson och Helena Stjernholm, samt nyval av Fredrik Persson till styrelseledamöter.

Omval av Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande.  

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Industrivärdens webbplats www.industrivarden.se.


Antal revisorer

Ett registrerat revisionsbolag.


Revisorsarvode

Arvode enligt godkänd räkning.


Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Deloitte AB har meddelat att om revisionsbolaget blir valt, kommer det att utse auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor.


Övrig information avseende årsstämman

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats www.industrivarden.se, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande finns på bolagets webbplats www.industrivarden.se.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Industrivärden, Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till legal@industrivarden.se.


Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 431 899 108, varav 252 795 832 A-aktier och 179 103 276 C-aktier. A-aktien har en röst och C-aktien har en tiondels röst. Det totala antalet röster är 270 706 159,6. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.


Stockholm i mars 2024

AB Industrivärden (publ)

Styrelsen


Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2024 klockan 10.00 (CET).