1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Bokslutsrapport, 1 januari – 31 december 2022

Bokslutsrapport, 1 januari – 31 december 2022

  • Substansvärdet den 31 december 2022 var 126,5 mdkr, eller 293 kronor per aktie, en minskning under året med 39 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 10 %. Den 2 februari 2023 uppgick substansvärdet till 329 kronor per aktie.
  • Totalavkastningen uppgick under 2022 till -10 % för A-aktien och -9 % för C-aktien, jämfört med -23 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under augusti 2022 blev Alleima ett nytt portföljinnehav till följd av Sandviks utdelning av bolaget till aktieägarna.
  • Under 2022 förvärvades aktier för totalt 3,2 mdkr, varav 1,3 mdkr i Volvo, 0,7 mdkr i Alleima, 0,5 mdkr i Sandvik, 0,4 mdkr i Handelsbanken, 0,2 mdkr i Essity och 0,2 mdkr i Skanska.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,25 (6,75) kronor per aktie.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sverker Sivall:s (Kommunikations- och hållbarhetschef, 08-666 64 19, ssl@industrivarden.se) försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023, kl. 14:30 CET.