1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Ägarandelar och utveckling

Ägarandelar och utveckling

Industrivärden har betydande ägarandelar i de åtta innehavsbolagen Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Skanska, Ericsson och Alleima.

Innehavsbolagen karaktäriseras av beprövade affärsmodeller och en långsiktig värdepotential. I utövandet av det aktiva ägandet utgår Industrivärden från innehavsbolagens respektive förutsättningar, men lägger särskild vikt vid ett antal principer som ökar värdeskapandemöjligheterna och minskar risken över tid.

Sammantaget ger innehavsbolagen en bred exponering med avseende på såväl verksamhetsområden som geografier. Bolagen är verksamma inom olika områden som kommersiella fordon, industriutrustning, bankverksamhet, konsumentprodukter, skog och skogsprodukter, byggverksamhet, telekommunikation och materialteknik. Inom ramen för sina respektive kärnområden bedriver man dessutom ett flertal fristående verksamhetsområden med eget resultatansvar. Den breda exponeringen ökar värdeskapandemöjligheterna och minskar risken.

Genom det aktiva ägandet bidrar Industrivärden till innehavsbolagens utveckling, stärkta resultatgenerering och värdeutveckling över tid.

Investeringsaktiviteter

Investeringar görs kontinuerligt i syfte att över tid stärka ägandet i innehavsbolagen och därmed öka det finansiella utbytet av det aktiva ägandet.

Erhållna utdelningar

Under 2023 uppgick erhållna utdelningar till 6 418 (5 479) mnkr. Den senaste femårsperioden har utdelningar erhållits från innehavsbolagen om 24 728 mnkr.

Investeringar

Utdelningar

Ägarandel över tid

Fördelning av innehav

Fokus på innehavsbolagens finansiella värdeskapande

Genom aktivt ägande arbetar Industrivärden långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen. Det aktieägarvärde som genereras i Industrivärden baseras på aktiemarknadens värdering av innehavsbolagens finansiella prestationer, utdelningskapacitet, riskexponering och framtidsutsikter.

Utvecklingen av innehavsbolagens resultatgenerering, som kommer Industrivärden till del, kan illustreras som Industrivärdens kapitalviktade andel av innehavsbolagens rörelseresultat. Under den senaste femårsperioden, per den 31 december 2023, har det aggregerade viktade rörelseresultatet ökat med i genomsnitt 17,1 procent årligen, jämfört med 10,5 procent årligen för stora bolag (Stockholmsbörsen).

På motsvarande sätt uppgick den kapitalviktade direktavkastningen för Industrivärdens innehavsbolag till 5,5 procent den 31 december 2023, mot 2,1 procent för stora bolag (Stockholmsbörsen).

Industrivärdens innehavsbolag har över lag en balanserad skuldsättning, vilket begränsar risken. Detta kan illustreras i form av den kapitalviktade nettoskuldsättningen som andel av rörelseresultat före av­ och nedskrivningar (EBITDA). Kvoten uppgår till 0,3x jämfört med 1,1x för stora bolag (Stockholmsbörsen).

Aktiemarknaden värderar löpande innehavsbolagens finansiella prestationer och framtidsutsikter uttryckt som deras respektive börsvärde. Det aggregerade marknadsvärdet av Industrivärdens ägarandelar i innehavsbolagen har under den senaste tioårsperioden, per den 31 december 2023, ökat med i genomsnitt 7 procent årligen. Under motsvarande period har substansvärdet ökat med i genomsnitt 9 procent årligen.

Senast uppdaterad: 27 feb 2024