1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2022
 5. / Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2022

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2022

Industrivärdens årsstämma hölls den 21 april 2022, varvid bl a nedanstående beslut fattades. Med anledning av covid-19 hade styrelsen beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

 • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att lämna en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 25 april 2022.
 • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

 • Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Katarina Martinson valdes till ny styrelseledamot. Annika Lundius, som avböjt omval, lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

 • Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

 • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och fastställde valberedningens förslag till revisorsarvode.

 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden. Aktiesparprogrammet utgör formen för långsiktig rörlig lön och motsvarar det program som antogs av årsstämman 2021.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma.


Stockholm den 21 april 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 14:40 CEST.