1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordningen stadgar att Industrivärden är ett publikt bolag, vars verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolagets aktier är fördelade på serie A och serie C. Vid omröstning på bolagsstämma medför A-aktierna en röst och C-aktierna en tiondels röst, men har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter vilka utses årligen på årsstämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024