1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsmodell
  4. / Aktivt ägande

Aktivt ägande

Värdeskapande genom aktivt ägande

Industrivärden är en engagerad och ansvarstagande ägare som ger stöd och ställer tydliga krav samt har en tydlig ägaragenda. Ägarrollen baseras på ett betydande inflytande, industriellt kunnande, ett långsiktigt perspektiv samt finansiell styrka. Genom Industrivärden har innehavs­ bolagen en ägare som deltar aktivt i deras bolagsstyrning och strategiska utveckling samt kan ge finansiellt stöd vid behov. Med sitt långsiktiga tidsperspektiv kan Industrivärden stödja och ställa sig bakom satsningar i innehavsbolagen som medför investeringar idag, men genererar betydande värden på längre sikt.

Utformningen och genomförandet av innehavsbolagens strategier är av stor vikt för deras långsiktiga framgångar. I det avseendet lägger Industrivärden särskild vikt vid ett antal grundläggande principer; rätt styrelsesammansättning och tydligt ledarskap i innehavsbolagen, strategisk fokusering, decentralisering, operationell flexibilitet och effektivitet, finansiell styrka och ett hållbart förhållningssätt. Dessa egenskaper stärker bolagens förmåga att framgångsrikt driva och utveckla verksamheterna på ett effektivt sätt. Samtidigt ökar det deras flexibilitet att agera snabbt på marknadssvängningar, förändrade kundkrav och omvärldsförändringar. Det är särskilt viktigt i en tid av stora skiften där bolagen ska tillvarata möjligheter och minska risker kopplade till t ex digitalisering, elektrifiering och hållbarhet. Industrivärdens grundläggande utgångspunkt är att respektive innehavsbolag löpande ska utveckla verksamheten utifrån sina respektive förutsättningar.

Analys och ägaragenda

Industrivärden utvärderar löpande innehavsbolagens verk­ samheter och dess omvärld. Arbetet genomförs av bolagsteam som leds av en teamansvarig och medarbetarna är normalt verksamma i två till tre team. Centrala områden i utvärderingen är bland annat strategi, marknadsposition, verksamhetskomposition, finansiell utveckling och kapitalstruktur. Analysen görs med ett brett omvärldsperspektiv och innefattar allt från kunder, konkurrenter och marknad till viktiga megatrender som digitalisering, ny teknologi och långsiktigt hållbar utveckling. En god förståelse för dessa skiften är av stor vikt för att kunna bedöma innehavsbolagens långsiktiga värdepotential samt de möjligheter och utmaningar som innehavsbolagen står inför. På detta sätt bygger Industrivärden en djup, faktabaserad kunskap om respektive innehavsbolag och dess omvärld. Med utgångspunkt i denna kunskap uppdateras kontinuerligt en ägaragenda för värdeskapande, vilken sammanfattar de strategiska värdedrivare som anses vara viktigast för värde­ skapandet under de kommande tre till fem åren. Syftet är att identifiera och beskriva olika möjligheter för värde­ tillväxt samt strategiska åtgärder för att realisera dessa värden.

Valberedningsarbete

Innehavsbolagens styrelser spelar en viktig roll i bolagens styrning och tillsättandet av rätt vd. En god styrelsesammansättning är av stor vikt. Innehavsbolagens styrelser ska ha den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera respektive bolags utmaningar och möjligheter över tid. Industrivärden deltar därför aktivt i innehavsbolagens valberedningsarbete, där representanter i valberedningarna utgörs av personer från Industrivärdens styrelse och företagsledning. Eftersom tillgången till kvalificerade styrelseledamöter är en central framgångsfaktor så arbetar Industrivärden aktivt med att identifiera lämpliga individer. Då innehavsbolagen bedriver vitt skilda verksamheter med skiftande behov, vidmakthålls kontinuerligt ett brett nätverk av individer med olika kompetenser och erfarenheter.

Styrelserepresentation

De personer i Industrivärdens styrelse och ledning som också verkar i innehavsbolagens styrelser, anses ha anknytning till Industrivärden. Ägaragendorna för respektive innehavsbolag presenteras kontinuerligt för Industrivärdens styrelse. Därutöver presenterar innehavsbolagens vd:ar löpande sina verksamheter för Industrivärdens styrelse. På så sätt erhåller styrelsen en aktuell och god bild av innehavsbolagen samt identifierade åtgärder för värdeskapande. Med utgångspunkt i väl underbyggda analyser kan Industrivärden få gehör för sina synpunkter och bidra till utvecklingen.

Industrivärdens engagemang och långsiktiga närvaro skapar en nära relation till innehavsbolagens ledningsgrupper, styrelseledamöter och ordförande.

Löpande dialog

Utöver arbetet i valberedningar och styrelser för Industri­ värden en löpande dialog med innehavsbolagen i ett antal viktiga frågor såsom strategi, marknadsposition och finansiell utveckling med mera. Vidare presenterar Industrivärden delar av sina ägaragendor för innehavs­ bolagens vd och andra ledande befattningshavare.

Industrivärden lägger även stor vikt vid att besöka innehavsbolagens olika verksamheter.

Väl anpassad organisation och betydande nätverk

Mot bakgrund av den valda strategin bedriver Industrivärden sin verksamhet i en effektiv organisation med hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Industrivärden har cirka 15 anställda där flertalet är verksamma inom investeringsorganisationen. Organisationen besitter en stor kompetens om såväl innehavsbolagen som deras respektive branscher och omvärld. Därutöver omfattar verksamheten åtta styrelseledamöter och ett betydande nätverk.

Industrivärden arbetar strukturerat med att underhålla och utveckla ett nätverk av individer som på olika sätt kan stödja bolagets affärsmodell. Det kan handla om potentiella kandidater i innehavsbolagens valberedningsarbete eller om kompetenser som kan bidra i Industrivärdens löpande bolagsanalys.

Senast uppdaterad: 8 mar 2024