Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsmodell
  4. / Aktivt ägande

Aktivt ägande

Värdeskapande genom aktivt ägande

Industrivärden är en engagerad och ansvarstagande ägare som ger stöd och ställer tydliga krav samt har en tydlig ägaragenda. Ägarrollen baseras på ett betydande inflytande, industriellt kunnande, ett långsiktigt perspektiv samt finansiell styrka. Genom Industrivärden har innehavsbolagen en ägare som deltar aktivt i deras bolagsstyrning och strategiska utveckling samt kan ge finansiellt stöd vid behov. Med sitt långsiktiga tidsperspektiv kan Industrivärden stödja och ställa sig bakom satsningar i innehavsbolagen som medför investeringar idag, men genererar betydande värden på längre sikt.

Utformningen och genomförandet av innehavsbola­gens strategier är av stor vikt för deras långsiktiga fram­ gångar. I det avseendet lägger Industrivärden särskild vikt vid ett antal grundläggande principer; tydligt ledarskap, strategisk fokusering, effektivitet och operationell flexi­bilitet, decentralisering och finansiell styrka. Dessa egenskaper stärker bolagens förmåga att driva och utveckla verksamheterna på ett effektivt sätt. Samtidigt ökar det deras flexibilitet att agera snabbt på marknadssväng­ningar, förändrade kundkrav och omvärldsförändringar. Det är särskilt viktigt i en tid av stora skiften där bolagen ska tillvarata möjligheter och minska risker kopplade till t ex digitalisering, elektrifiering och hållbarhet. Industri­värdens grundläggande utgångspunkt är att respektive innehavsbolag löpande ska utveckla verksamheten utifrån sina respektive förutsättningar.

bild på tabell för innehavsbolagens principer

Analys och ägaragenda

Industrivärden utvärderar löpande innehavsbolagens verksamheter och dess omvärld. Arbetet genomförs av bolagsteam som leds av en teamansvarig och medarbetarna är normalt verksamma i två till tre team. Centrala områden i utvärderingen är bland annat strategi, marknadsposition, verksamhetskomposition, finansiell utveckling och kapitalstruktur. Analysen görs med ett brett omvärldsperspektiv och innefattar allt från kunder, konkurrenter och marknad till viktiga megatrender som digitalisering, ny teknologi och långsiktigt hållbar utveckling. En god förståelse för dessa skiften är av stor vikt för att kunna bedöma innehavs­bolagens långsiktiga värdepotential samt de möjligheter och utmaningar som innehavsbolagen står inför. På detta sätt bygger Industrivärden en djup, faktabaserad kunskap om respektive innehavsbolag och dess omvärld. Med utgångspunkt i denna kunskap uppdateras kontinuerligt en ägaragenda för värdeskapande, vilken sammanfattar de strategiska värdedrivare som anses vara viktigast för värdeskapandet under de kommande tre till fem åren. Syftet är att identifiera och beskriva olika möjligheter för värdetillväxt samt strategiska åtgärder för att realisera dessa värden.

Valberedningsarbete

Innehavsbolagens styrelser spelar en viktig roll i bolagens styrning och tillsättandet av rätt vd. En god styrelsesammansättning är av stor vikt. Innehavsbolagens styrelser ska ha den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera respektive bolags utmaningar och möjligheter över tid. Industrivärden deltar därför aktivt i innehavsbolagens valberedningsarbete, där valberedningsrepresentanterna utgörs av personer från Industrivärdens styrelse och företagsledning. Eftersom tillgången till kvalificerade styrelseledamöter är en central framgångsfaktor så arbetar Industrivärden aktivt med att identifiera lämpliga individer. Då innehavsbolagen bedriver vitt skilda verksamheter med skiftande behov, vidmakthålls kontinuerligt ett brett nätverk av individer med olika kompetenser och erfarenheter.

Styrelserepresentation

De personer i Industrivärdens styrelse och ledning som också verkar i innehavsbolagens styrelser, anses ha anknytning till Industrivärden. Ägaragendorna för respektive innehavsbolag presenteras kontinuerligt för Industrivärdens styrelse. Därutöver presenterar innehavsbolagens vd:ar löpande sina verksamheter för Industrivärdens styrelse. På så sätt erhåller styrelsen en aktuell och god bild av innehavsbolagen samt identifierade åtgärder för värdeskapande. Med utgångspunkt i väl underbyggda analyser kan Industrivärden få gehör för sina synpunkter och bidra till utvecklingen.

Industrivärdens engagemang och långsiktiga närvaro skapar en nära relation till innehavsbolagens lednings­grupper, styrelseledamöter och ordförande.

Löpande dialog

Utöver arbetet i valberedningar och styrelser för Industri­ värden en löpande dialog med innehavsbolagen i ett antal viktiga frågor såsom strategi, marknadsposition och finansiell utveckling med mera. Vidare presenterar Industrivärden delar av sina ägaragendor för innehavsbolagens vd och andra ledande befattningshavare. Industrivärden lägger även stor vikt vid att besöka innehavsbolagens olika verksamheter.

Väl anpassad organisation

Mot bakgrund av den valda strategin bedriver Industrivärden sin verksamhet i en effektiv organisation med hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Industrivärden har cirka 15 anställda där flertalet är verksamma inom analys­- och investeringsorganisationen. Därutöver omfattar verksam­heten åtta styrelseledamöter och ett betydande nätverk. Organisationen besitter en stor kompetens om såväl innehavsbolagen som deras respektive branscher och omvärld.

Valberedningsrepresentanter

Volvo

Pär Boman Ordförande
Sandvik Fredrik Lundberg Ordförande
Handelsbanken Helena Stjernholm Ordförande
Essity Helena Stjernholm Ordförande
SCA Bengt Kjell Ordförande
Ericsson Karl Åberg Ledamot
Skanska Helena Stjernholm Ordförande
Alleima Fredrik Lundberg Ordförande

 

Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden

Volvo Helena Stjernholm Ledamot
Sandvik Helena Stjernholm
Marika Fredriksson
Ledamot
Ledamot
Handelsbanken Pär Boman
Fredrik Lundberg
Ordförande
Vice Ordförande
Essity Pär Boman Ordförande
SCA Pär Boman
Karl Åberg
Ordförande
Ledamot
Ericsson Helena Stjernholm Ledamot
Skanska Fredrik Lundberg
Pär Boman
Ledamot
Ledamot
Alleima Karl Åberg Ledamot

 

Aktivt ägande: Alleima som exempel

Ökade möjligheter för såväl Sandvik som Alleima

I maj 2019 meddelade styrelsen i Sandvik att man beslutat initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology med avsikten att öka verksamhetens strukturella oberoende från Sandvik-koncernen och därigenom stärka fokus på dess framtida utvecklingsmöjligheter, samt skapa flexibilitet för ett förbättrat resultat och en högre tillväxt. Vid samma tidpunkt meddelades också att styrelsen i Sandvik beslutat att undersöka möjligheterna för en separat börsnotering genom utdelning av verksamheten till Sandviks aktieägare.

Bolaget gavs det nya namnet Alleima som är en kombination av orden ”alloy” (engelska ordet för legering) och ”material” – ett uttryck för bolagets omfattande kunskaper om materialteknik, metallurgi och legeringar samt industriprocesser. Beslutet att separera Alleima byggde på upp­ fattningen att bolaget skulle utvecklas mer gynnsamt på egen hand, få bättre möjligheter till lönsam tillväxt och att stärka fokuset för såväl Alleima som Sandvik­koncernen och därmed öka potentialen till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Industrivärdens ägarroll

I egenskap av ägare i Sandvik stod Industrivärden bakom beslutet att dela ut affärsområdet Sandvik Materials Technology då det bedöms gynna såväl Sandvik som det nya bolaget Alleima. Den 31 augusti 2022 noterades Alleima på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) i segmentet för stora bolag. Efter börsnoteringen ökade Industrivärden sin ägarandel från cirka 14 procent till cirka 20 procent och är bolagets huvudägare.

I egenskap av aktiv ägare arbetar Industrivärden långsiktigt för att utveckla och skapa värde i Alleima i enlighet med Industrivärdens affärsmodell. I Alleimas valberedning representeras Industrivärden av Fredrik Lundberg (valberedningens ordförande). Styrelseledamoten Karl Åberg har anknytning till Industrivärden. Därutöver har Industrivärden en nära dialog med Alleima och övriga innehavsbolag.

Alleima i korthet

Alleima är en globalt verksam utvecklare, tillverkare och leverantör av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar Alleima produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Företagets erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi­, kemi­ och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik.

Alleima har en helt integrerad värdekedja, inklusive egen forskning och utveckling, två stålverk med smältverk, fem extruderingspressar och flera varmbearbetnings­, kallbearbetnings­ och efterbehandlingsanläggningar. Företagets kontroll av hela värdekedjan, från forskning och utveckling till slutprodukt, är en viktig konkurrensfördel och tillgång i utvecklingen av bolagets kunderbjudande.

Alleimas produkter spelar en nyckelroll i att bidra till utvecklingen av teknologier – både befintliga och framväxande – för att hantera framtidens utmaningar. Det handlar bland annat om produkter som möjliggör övergången till förnybar energi, elektrifieringen av industrier och innovation inom medicinsektorn.

Senast uppdaterad: 20 okt 2023