1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Riskhantering

Riskhantering

De typer av finansiella risker som Industrivärdenkoncernen möter i sin verksamhet är i allt väsentligt i form av aktiekursrisk samt i begränsad omfattning övriga finansiella risker, till exempel ränterisk och finansieringsrisk. Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer.

Aktiekursrisk

Aktiekursrisk är den dominerande risken i Industrivärdens verksamhet och avser risken för värdeminskning på grund av förändringar i kurser på aktiemarknaden. En förändring av kurserna på samtliga noterade aktieinnehav med en procentenhet skulle påverka portföljens värde den 31 december 2023 med +/– 1 600 (1 300) mnkr.

Industrivärdens roll som långsiktig och aktiv ägare torde minska den relativa aktiekursrisken i innehavsbolagen och därmed även i Industrivärdens aktieportfölj.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att finansieringskostnaden varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. De av Industrivärdens finansiella instrument som är exponerade för ränterisk är främst lån med rörlig ränta. Ränterisken kan motverkas genom att begränsa skuldsättningen samt beakta räntebindningstid och förfallostruktur på befintliga lån vid nyupplåning. Vidare kan ränterisken hanteras med swapavtal i syfte att justera villkoren för räntebindning och löptid. Vid årsskiftet löpte huvuddelen av koncernens låneportfölj med fast ränta. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 21 (23) månader den 31 december 2023.

Baserat på nettoskuld och räntebindning vid årets utgång skulle en procentenhets förändring av marknadsräntan påverka resultat efter finansiella poster 2023 med cirka +/– 21 (29) mnkr.

Med en fortsatt låg skuldsättning har Industrivärden också en begränsad ränterisk.

Finansieringsrisk

Finansieringsrisk är risken att finansiering av verksamhetens kapitalbehov vid en given tidpunkt försvåras eller fördyras. Finansieringsrisken reduceras genom en jämn förfallostruktur, tillgängliga kreditramar och kreditlöften. Industrivärden har under ett så kallat Medium Term Noteprogram möjlighet att utge obligationer i SEK eller EUR upp till ett rambelopp om 10,0 mdkr varav 8,0 mdkr var utnyttjat den 31 december 2023. Vidare har Industrivärden inom en ram på 4,0 mdkr avseende företagscertifikat upptagit 0,0 mdkr den 31 december 2023. Industrivärdens nettoskuld uppgick den 31 december 2023 till 7 295 (7 355) mnkr. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden, exklusive pensionsavsättningar, var 25 (27) månader.

Kreditratinginstitutet S&P Global Ratings har för koncernen fastställt en rating på lång sikt till A+/Stable outlook och på kort sikt till A-1 respektive K-1.

Industrivärden har en stark finansiell ställning med en soliditet på 95 (94) procent, vilket i kombination med en stark rating gör att finansieringsrisken bedöms vara mycket låg och den finansiella flexibiliteten god.

Förfallostruktur avseende ej diskonterade finansiella skulder och derivatinstrument med negativa marknadsvärden den 31 december 2023 presenteras nedan:

Förfallostruktur

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser på grund av otillräcklig likviditet. Industrivärden står inför likviditetsrisk vid refinansiering av lån samt i de fall finansiella instrument inte kan avyttras utan att det innebär avsevärt högre kostnader. Genom att prognostisera förväntade utdelningar från innehavsbolagen, begränsa löptiden på kortfristiga placeringar samt tillse att lång- och kortfristiga lånelöften finns avtalade kan likviditetsrisken motverkas. Industrivärden hade den 31 december 2023 avtalade långfristiga lånelöften om 4,0 mdkr och kortfristiga lånelöften i form av en checkkredit om 500 mnkr.

Mot bakgrund av ovan nämnda motverkande åtgärder, bolagets starka finansiella ställning samt likvida finansiella instrument bedöms likviditetsrisken som låg.

Motpartsrisk

Motpartsrisk är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom orsakar den andra parten en förlust.

Industrivärdens interna regler och riktlinjer föreskriver en hög kreditvärdighet hos godkända motparter varför risken bedöms vara låg.

Intern kontroll

Mot bakgrund av den ovan beskrivna aktiekursrisken är den viktigaste kontrollprocessen i Industrivärdens verksamhet löpande uppföljning av värdeexponeringen i aktieportföljen. Industrivärdens interna kontroll är därför primärt inriktad på att säkerställa tillförlitligheten i värderingen av utestående aktie- och derivatpositioner samt i redovisningen av förvärv och avyttringar av aktier och andra värdepapper. Industrivärdens kontrollmiljö bygger på en tydlig arbets- och ansvarsfördelning, väletablerade styrdokument och riktlinjer samt en god företagskultur.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024