1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Vår syn och påverkan

Vår syn och påverkan

Industrivärdens strategi att arbeta långsiktigt för att utveckla och skapa värde i sina innehavsbolag medför ett naturligt fokus på hållbarhet. Uthållig värdetillväxt kan endast skapas i långsiktigt konkurrenskraftiga företag som tar stor hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter. Industrivärden är en ansvarstagande ägare med höga ambitioner att delta i utvecklingen av uthålliga verksamheter. På så sätt kan man bidra till hållbara innehavsbolag vilket gynnar de samhällen där de verkar. Det handlar dels om att minimera hållbarhetsrelaterade risker, dels att tillvarata hållbarhetsrelaterade möjligheter i en snabbföränderlig värld.

Industrivärden ställer tydliga krav på sina innehavsbolag. De ska etablera starka marknadspositioner, goda kassaflöden och finansiell styrka samt en tydlig utvecklingsförmåga. Därigenom skapas en stabil grund för ett väl integrerat hållbarhetsarbete samt innovationer, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling. Genom att investera kapital i operationellt och finansiellt uthålliga företag samt att bidra till innehavsbolagens strategiska hållbarhetsarbete, tar Industrivärden sitt ansvar för en hållbar utveckling.

Särskilt fokus läggs på materiella hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade möjligheter, ur ett riskminimerings-­ och värdeskapandeperspektiv. Industrivärdens övergripande ambition är att vara en påläst och kravställande ägare med ett hållbarhetsperspektiv som bidrar till långsiktigt framgångsrika innehavsbolag och att vara en långsiktig och hållbar placering med en attraktiv totalavkastning till balanserad risk.

I syfte att materialisera dessa ambitioner genomförs:

  • Löpande analys och uppföljning av respektive innehavsbolag i enlighet med Industrivärdens integrerade hållbarhetsanalys.
  • Utformning av ägaragendor för respektive innehavsbolag samt utövande av inflytande i enlighet med Industrivärdens affärsmodell.
  • Dialoger med prioriterade intressenter i syfte att inhämta synpunkter till stöd för vidareutveckling av Industrivärdens hållbarhetsarbete.

Industrivärden förväntar sig att innehavsbolagen har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet.

I sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden även från globala initiativ såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ur ett påverkansperspektiv har näringslivet en central roll vad gäller att skapa en hållbar värld. Industrivärden har därför undertecknat FN:s Global Compact och har sedan 2015 arbetat för att realisera dess tio principer.

För att kunna genomföra en kvalitativ analys av innehavsbolagens hållbarhetsarbete och utöva inflytande inom hållbarhet, måste Industrivärden ha en djup kunskap om respektive bolags verksamhet och hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsanalysen utgör därför en integrerad del av Industrivärdens grundanalys för respektive innehavsbolag. På så sätt adresseras materiella hållbarhetsaspekter ur ett holistiskt perspektiv, med bas i innehavsbolagens respektive verksamheter, geografier och utvecklingsskeden. Det medför att hållbarhetsperspektivet ingår vid bedömningen av innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, strategiska frågeställningar samt finansiella utveckling.

De personer som representerar eller har anknytning till Industrivärden, i innehavsbolagens valberedningar och styrelser, ska ha en aktuell och god bild av de åtgärder för värdeskapande som identifierats. Mot denna bakgrund diskuteras och utvärderas Industrivärdens ägaragendor kontinuerligt i Industrivärdens styrelse. Därigenom kan Industrivärden över tid utöva inflytande i strategiska hållbarhetsfrågor.

Industrivärdens intressent­- och väsentlighetsanalys visar tydligt att bolagets viktigaste uppgift är att bidra till uthålligt aktieägarvärde i sina innehavsbolag. I detta arbete ska stor vikt läggas vid att säkerställa ett väl integrerat och strukturerat hållbarhetsarbete i innehavsbolagen. Centrala områden är ansvarsfull bolagsstyrning och en hållbar samhällsroll, minimerad negativ klimat­- och miljöpåverkan, samt hållbar produktion och innovation. Baserat på dessa fokusområden har relevanta målsättningar etablerats med stöd av FN:s ramverk Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen.

text i bild

Senast uppdaterad: 8 mar 2024