Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Vår syn och påverkan

Vår syn och påverkan

Industrivärdens strategi att arbeta långsiktigt för att utveckla och skapa värde i sina innehavsbolag medför ett naturligt fokus på hållbarhet. Uthållig värdetillväxt kan endast skapas i långsiktigt konkurrenskraftiga företag som tar stor hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings­mässiga aspekter. Industrivärden är en ansvarstagande ägare med höga ambitioner att delta i utvecklingen av uthålliga verksamheter. På så sätt kan man bidra till håll­bara innehavsbolag vilket gynnar de samhällen där de verkar. Det handlar dels om att minimera hållbarhetsrelaterade risker, dels att tillvarata hållbarhetsrelaterade möjligheter i en snabbföränderlig värld.

Industrivärden ställer tydliga krav på sina innehavsbolag. De ska etablera starka marknadspositioner, goda kassaflöden och finansiell styrka samt en tydlig utvecklingsförmåga. Därigenom skapas en stabil grund för ett väl integrerat hållbarhetsarbete samt innovationer, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling. Genom att investera kapital i operationellt och finansiellt uthålliga företag samt att bidra till innehavsbolagens strategiska hållbarhetsarbete, tar Industrivärden sitt ansvar för en hållbar utveckling.

Särskilt fokus läggs på materiella hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade möjligheter, ur ett riskminimerings­ och värdeskapande perspektiv. Industrivärdens över­gripande ambition är att vara en påläst och kravställande ägare med ett hållbarhetsperspektiv som bidrar till långsiktigt framgångsrika innehavsbolag och att vara en långsiktig och hållbar placering med en attraktiv total­ avkastning till balanserad risk.

I syfte att materialisera dessa ambitioner genomförs:

  • Löpande analys och uppföljning av respektive inne­ havsbolag i enlighet med Industrivärdens integrerade hållbarhetsanalys.
  • Utformning av ägaragendor för respektive innehavs­ bolag samt påverkansinsatser i enlighet med Industrivärdens affärsmodell.
  • Dialoger med prioriterade intressenter i syfte att inhämta synpunkter till stöd för vidareutveckling av Industrivärdens hållbarhetsarbete.

Industrivärden förväntar sig att innehavsbolagen har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet.

I sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden även från globala initiativ såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ur ett påverkansperspektiv har näringslivet en central roll vad gäller att skapa en hållbar värld. Industrivärden har därför undertecknat FN:s Global Compact och har sedan 2015 arbetat för att realisera dess tio principer.

För att kunna genomföra en kvalitativ analys av innehavsbolagens hållbarhetsarbete och utöva inflytande inom hållbarhet, måste Industrivärden ha en djup kunskap om respektive bolags verksamhet och hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsanalysen utgör därför en integrerad del av respektive innehavsbolags grundanalys. På så sätt adresseras materiella hållbarhetsaspekter ur ett holistiskt perspektiv, med bas i innehavsbolagens respektive verksamheter, geografier och utvecklingsskeden. Det medför att hållbarhetsperspektivet ingår vid bedömningen av innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, strate­giska frågeställningar samt finansiella utveckling.

De personer som representerar eller har anknytning till Industrivärden, i innehavsbolagens valberedningar och styrelser, ska ha en aktuell och god bild av de åtgärder för värdeskapande som identifierats. Mot denna bakgrund diskuteras och utvärderas Industrivärdens ägaragendor kontinuerligt i Industrivärdens styrelse. Därigenom kan Industrivärden över tid utöva inflytande i strategiska hållbarhetsfrågor.

Industrivärdens intressent­ och väsentlighetsanalys visar tydligt att bolagets viktigaste uppgift är att bidra till uthålligt aktieägarvärde i sina innehavsbolag. I detta arbete ska stor vikt läggas vid att säkerställa ett väl integrerat och strukturerat hållbarhetsarbete i innehavsbolagen. Centrala områden är ansvarsfull bolagsstyrning och en hållbar samhällsroll, minimerad negativ klimat- och miljöpåverkan, samt hållbar produktion och innovation. Baserat på dessa fokus­områden har relevanta målsättningar etablerats med stöd av FN:s ramverk Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen.

text i bild

Hållbarhet: Volvo som exempel

Allt fler logistikföretag efterfrågar tysta och emissionsfria transporter för att möta marknadens högt ställda miljökrav och förväntningar. Här utgör elektrifieringen en viktig drivkraft i omställningen för att långsiktigt uppnå vägtranspor­ter med nollutsläpp. Som en av de första i branschen började Volvokoncernen serietillverka helelektriska last­ bilar 2019. Under 2022 var bolaget först med att serietillverka elektrifierade lastbilar inom det tunga segmentet.

Idag är Volvo en ledande aktör i transformationen till elektriska lastbilar med ett tydligt mål att 35 procent av alla sålda fordon globalt ska vara batteri­- eller bränslecells­elektriska 2030.

Volvo erbjuder kompletta transportlösningar och har ett produkterbjudande inom segmentet medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Bolaget är marknadsledande inom tunga helelektriska lastbilar i Europa och Nordamerika, där marknadsandelen i Europa uppgår till 56 procent. Efterfrågan på eldrivna lastbilar inom det tunga segmentet växer och den globala potentialen för elektrifierade lastbilstransporter är stor. För att möjliggöra omställningen har Volvo tagit en aktiv roll i att driva utvecklingen av laddinfrastruktur. Tillsammans med ett antal andra stora lastbilstillverkare ska bolaget genom ett nystartat samriskbolag installera 1 700 laddpunkter runt om i Europa för att skynda på elektrifieringen av tunga transporter. Inom EU, där cirka 6 procent av de totala koldioxidutsläppen kommer från godstransporter, är elektrifierade logistiklösningar en avgörande faktor för att kunna uppnå EU­målet om en klimatneutral ekonomi 2050.

Viktiga steg 2022 för eldrivna transporter

Under året accelererade Volvo arbetet med att elektrifiera sina produkter och flera strategiskt viktiga steg togs inom ett antal områden. I maj 2022 startades till exempel en batterimonteringsanläggning i belgiska Gent och i augusti kommunicerades att man inlett en process i syfte att eta­blera en battericellsfabrik i Mariestad. Under september påbörjades även serietillverkningen av det tunga modell­programmet för Europamarknaden i Göteborg.

Utöver batterielektriska lastbilar och lastbilar med för­ bränningsmotorer som drivs med biobränsle satsar Volvo även på en tredje teknik för CO2­neutrala transporter. Det är vätgasdrivna lastbilar, där det enda utsläppet är ren vattenånga. Under 2022 presenterades en prototyplastbil med bränsleceller som genererar elen ombord med hjälp av vätgas som lagras i tankar. Vätgaslastbilar förväntas bli viktiga inom segmentet tunga och långa transporter.

Tekniken är under utveckling och bolaget planerar att lansera en första lastbil under andra halvan av detta decennium.

Volvos framstående position inom CO2­neutrala transporter avspeglas i försäljningen av bolagets produkter. Under 2022 tog bolaget bland annat en order om drygt 100 Volvo VNR Electric­lastbilar från det globala logistik­ företaget Maersk. Affären kompletterar en tidigare order av samma modell och samtliga lastbilar planeras vara i drift senast under det första kvartalet 2023. Affären är den hittills enskilt största avseende Volvos eldrivna lastbilar.

Ett annat exempel är en order från Amazon i oktober 2022 om 20 tunga helelektriska lastbilar för leverans i årsskiftet 2022/2023. Dessa affärer illustrerar hur Volvo samarbetar med viktiga aktörer i transportbranschens omställning mot minskade koldioxidutsläpp.

Under 2022 ökade Volvo sina leveranser av helelektriska lastbilar med 226 procent jämfört med föregående år.

Ur ett kommersiellt perspektiv innebär övergången från traditionella till elektriska drivlinor ett fördjupat engagemang från Volvo i kundens affär över hela livscykeln. Det ökade försäljningsvärdet för elektriska lastbilar förväntas därför accelerera omsättningstillväxten när bolaget går igenom teknikskiftet.

Med siktet inställt på framtida nollutsläpp

De nya helelektriska lastbilarnas höga lastkapacitet, kraft­fulla drivlinor och stora räckvidd gör att Volvos produkt­ program med helelektriska lastbilar redan idag skulle kunna täcka cirka 45 procent av alla godstransporter i Europa. Möjligheterna är med andra ord enorma.

Volvo har höga ambitioner och en bevisad förmåga att minska sina produkters klimatpåverkan, med målet att uppnå netto noll­utsläpp senast 2050. Det skapar goda förutsättningar för att ta en fortsatt ledande roll i transformationen mot uthålliga transportlösningar. Fördjupad information finns i Volvos hållbarhetsrapport.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023