1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Översikt

Översikt

IV_png_SVE_32.png

Bolagsstyrningsstruktur

Industrivärden är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen inom Industrivärden utgår från externa regelverk såsom aktiebolagslagen, tillämpliga EU-förordningar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och börsens regelverk för emittenter (Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares). Dessa ramverk kompletteras av interna styrdokument såsom bolagsordning, arbetsordningar för styrelsen och styrelseutskotten, instruktioner för verkställande direktören (vd), samt policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

Strukturen för bolagsstyrningen utgår från aktieägarna som utövar sitt inflytande vid bolagsstämman bland annat genom att utse styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Vd leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Valberedningen, utsedd på sätt som beslutats av bolagsstämman, har bland annat till uppgift att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman. För mer information om Koden och den svenska bolagsstyrningsmodellen hänvisas till www.bolagsstyrning.se.

 

Senast uppdaterad: 24 maj 2024