1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrningsstruktur
  4. / Översikt

Översikt

IV_png_SVE_32.png

Bolagsstyrningsstruktur

Industrivärden är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen inom Industrivärden utgår från externa regelverk såsom aktiebolagslagen, tillämpliga EU-förordningar, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och börsens regelverk för emittenter (Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares). Dessa ramverk kompletteras av interna styrdokument såsom bolagsordning, arbetsordningar för styrelsen och styrelseutskotten, instruktioner för verkställande direktören (vd), samt policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

Strukturen för bolagsstyrningen utgår från aktieägarna som utövar sitt inflytande vid bolagsstämman bland annat genom att utse styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Vd leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Valberedningen, utsedd på sätt som beslutats av bolagsstämman, har bland annat till uppgift att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman. För mer information om Koden och den svenska bolagsstyrningsmodellen hänvisas till www.bolagsstyrning.se.

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Genom bolagsordningen har aktieägarna bland annat fastställt bolagets verksamhet, minsta och högsta antalet styrelseledamöter samt formerna för bolagsstämman. Förutom vad som följer av lag beträffande aktieägares rätt att delta i bolagsstämma krävs enligt bolagsordningen föranmälan inom viss i kallelsen angiven tid.

 

Senast uppdaterad: 28 feb 2024