1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2023

Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2023

  • Substansvärdet den 30 september 2023 var 134,7 mdkr, eller 312 kronor per aktie. Under de första nio månaderna ökade substansvärdet med 6 procent, motsvarande 19 kronor per aktie.

  • Totalavkastningen uppgick under perioden till 17 procent för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 5 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

  • Under de första nio månaderna 2023 förvärvades aktier för totalt 2,0 mdkr, varav 0,8 mdkr i Sandvik, 0,6 mdkr i Volvo, 0,4 mdkr i Handelsbanken och 0,2 mdkr i SCA.


 202320222022
 30 sept30 sept31 dec
Substansvärde, mnkr134 663107 466126 477
Substansvärde per aktie, kr312249293
Aktiekurs Industrivärden C, kr288,60223,30253,00
Skuldsättningsgrad5%6%5%
    
 202320222022
mnkrjan – septjan – septjan – dec
Resultat per aktie, kr26,10-76,17-32,34
Utdelningsintäkter6 4185 4795 479
Lämnad utdelning3 1312 9152 915
Aktieportföljen:   
Förvärv2 0492 9153 184
Avyttringar


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls (telefon: 08-666 64 19, epost: ssl@industrivarden.se) försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2023, kl. 11:00 CEST.