1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2024

Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2024

  • Substansvärdet den 31 mars 2024 var 166,8 mdkr, eller 386 kronor per aktie. Under det första kvartalet ökade substansvärdet med 11 procent, motsvarande 38 kronor per aktie.

  • Totalavkastningen uppgick under perioden till 12 procent för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 8 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

  • Under första kvartalet förvärvades aktier för totalt 0,9 mdkr, varav 0,3 mdkr i Sandvik, 0,3 mdkr i Volvo och 0,3 mdkr i SCA.


  2024 2023 2023
  31 mars 31 mars 31 dec
Substansvärde, mnkr 166 794 138 305 150 252
Substansvärde per aktie, kr 386 320 348
Aktiekurs Industrivärden C, kr 368,10 279,20 328,30
Skuldsättningsgrad 1% 4% 5%
    
  2024 2023 2023
mnkr jan – mars jan – mars jan – dec
Resultat per aktie, kr 38,25 27,35 62,15
Utdelningsintäkter 7 258 2 832 6 418
Lämnad utdelning 3 131
Aktieportföljen:      
Förvärv 887 432 2 854
Avyttringar


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg, (08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 8 april 2024, kl. 11:00 CEST.