1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska som beredande organ ta fram förslag till bland annat val av styrelse, styrelsens ordförande och – efter rekommendation från revisionsutskottet – förslag till revisor samt styrelse­ och revisorsarvoden, för bolags­stämmans beslut.

Valberedningsinstruktion

Enligt det beslut om valberedningen som fattades av årsstämman 2011, och som gäller tills vidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom sig. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Senast uppdaterad: 4 mar 2024