1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2024
 5. / Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2024

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2024

Industrivärdens årsstämma hölls den 11 april 2024, varvid nedanstående beslut fattades.


 • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att lämna en utdelning om 7,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 15 april 2024.

 • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 • Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter till nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Fredrik Persson valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

 • Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

 • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2025 och fastställde valberedningens förslag till revisorsarvode.

 • Stämman godkände styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden.


Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.industrivarden.se.


Stockholm den 11 april 2024

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2024 klockan 15:30 CEST.