1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

  • Substansvärdet den 31 mars 2022 var 123,5 mdkr, eller 286 kr per aktie, en minskning under första kvartalet med 46 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 14 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de tre första månaderna 2022 till -7 % för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med -14 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under första kvartalet 2022 förvärvades aktier för 0,8 mdkr i Volvo, 0,2 mdkr i Essity och 0,2 mdkr i Handelsbanken.

 

 

2022

31 mars

2021

31 mars

2021

31 dec

Substansvärde, mnkr 123 547 139 576 143 455
Substansvärde per aktie, kr 286 321 332
Aktiekurs Industrivärden C, kr 263,90 306,40 284,10
Skuldsättningsgrad, % 4% 4% 4%
       
mnkr

2022

jan - mars

2021

jan - mars

2021

jan - dec

Resultat per aktie, kr -45,88 42,25 61,57
Utdelningsintäkter 2 018 1 720 8 081
Lämnad utdelning 3 590
Aktieportföljen:      
Förvärv 1 173 501 4 263
Avyttringar 2 004

 

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall, 08-666 64 19, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 7 april 2022, kl. 10:00 CEST.