1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2023

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2023

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå.

I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@industrivarden.se eller med brev till AB Industrivärden, Att: Valberedningen, Box 5403, 114 84 Stockholm. För att kunna behandlas bör förslag vara valberedningen till handa senast den 31 december 2022.  

Årsstämma i Industrivärden kommer att äga rum den 17 april 2023 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, i Stockholm.


Stockholm, den 3 oktober 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Lundberg, Sammankallande i valberedningen, tel 08-463 06 00.


Informationen lämnades genom kommunikationschefen Sverker Sivalls (tel. 08-666 64 00) försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 kl. 10:00 CEST.