1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Hållbarhet
 4. / Strategi, styrning och riskhantering

Strategi, styrning och riskhantering

Hållbarhetsrapportens utformning

Industrivärdens hållbarhetsrapport är integrerad i bolagets verksamhetsberättelse där hållbarhetsperspektivet utgör en del i beskrivningarna av bolagets affärsmodell och verksamhet.

Hållbarhetsrapporten har granskats av bolagets revisor enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och ett yttrande avseende hållbarhetsrapporten har.

Industrivärden har undertecknat FN:s Global Compact och Industrivärdens utvecklingsenkät – Communication on Progress Questionnaire (CoP) – för 2023/2024, publiceras på FN Global Compacts webbplats (under mars/april månad respektive år). Industrivärden åtar sig fortsatt att verka för FN Global Compacts principer under 2024/2025. Industrivärden rapporterar även årliga klimatdata inkl. portföljens koldioxidutsläpp till CDP samt sin klimatexponering (TCFD) i hållbarhetsrapporten. För att möta marknadens önskemål rapporteras även generella hållbarhetsdata till de största hållbarhetsdatabaserna, bland annat S&P Global CSA och Sustainalytics.

Industrivärdens uppförandekod och ett SASB-index för 2023 har publicerats på Industrivärdens webbplats.

Industrivärdens innehavsbolag har upprättat egna hållbarhetsrapporter vilka återfinns på deras respektive webbplatser.

Direkt och indirekt hållbarhetsinflytande

Ur ett övergripande perspektiv har Industrivärden störst hållbarhetsinflytande i rollen som aktiv ägare i sina innehavsbolag. Mot denna bakgrund utgör hållbarhetsperspektivet en integrerad del i Industrivärdens bolagsanalyser och ägaragendor. Särskild vikt läggs vid att innehavsbolagen har tydlig ägarstyrning och god affärsetik, ett väl integrerat hållbarhetsperspektiv samt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

Det är respektive innehavsbolags styrelse och företagsledning som ansvarar för ett framstående och väl integrerat hållbarhetsarbete. I syfte att utvärdera och utöva ägarinflytande inom dessa områden, analyserar Industrivärden hållbarhetsaspekter som styrning och ledarskap, affärskultur, resurseffektivitet och klimatpåverkan samt organisation och mångfald m m. Därigenom har Industrivärden en indirekt hållbarhetspåverkan i sina innehavsbolag.

Vidare har Industrivärden en direkt hållbarhetspåverkan genom det arbete som bedrivs i den egna verksamheten inom börsbolaget AB Industrivärden. Organisationen omfattar cirka 15 medarbetare vid kontoret i Stockholm.

Hållbarhetsarbetet omfattar alla relevanta aspekter men fokuserar främst på att vara en ansvarsfull arbetsgivare, arbeta med mångfald och minska sin klimatpåverkan. Givet den aktiva ägarrollen ska Industrivärden vara ett föredöme och arbeta proaktivt med ett tydligt hållbarhetsfokus i den egna verksamheten.

Styrning och genomförande

Hållbarhetsstrategi och ägarinflytande

Principerna för hur Industrivärden ska agera som bolag och ansvarsfull ägare framgår av den av styrelsen beslutade uppförandekoden, vilken revideras årligen. Genom det aktiva ägandet verkar Industrivärden för att dessa förhållningssätt ska genomsyra de företag där man är en aktiv ägare. I dessa riktlinjer fastslås bland annat att:

 • det övergripande målet är att generera uthålligt aktieägarvärde med hänsyn tagen till verksamhetens intressenter samt dess övergripande ekonomiska, miljö- och klimatmässiga samt sociala påverkan,
 • en god affärsetik och tydlig ägarstyrning med ett genuint hållbarhetsperspektiv bidrar till långsiktigt värdeskapande och en hållbar samhällsutveckling,
 • arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt,
 • bolaget ska ta avstånd från all typ av diskriminering eftersom mångfald i alla former ökar kunskapen, dynamiken och kvaliteten i verksamheten,
 • bolaget ska realisera och integrera FN:s Global Compact med dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö.

Med bas i en god kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld utövar Industrivärden ägarinflytande, främst genom representation i valberedningar och styrelser samt i en nära dialog med bolagen. Arbetet utgör en integrerad del av Industrivärdens övergripande modell för aktivt ägande. Därigenom säkerställs att Industrivärdens analys, utövande av inflytande och uppföljning är av hög kvalitet.

Organisation och ansvar

Industrivärdens styrelse ansvarar för formulering av bolagets mål och strategi, formerna för utövande av det aktiva ägandet, samt de grundläggande hållbarhetsprinciperna. Hållbarhetsarbetet utvärderas löpande inom ramen för verksamheten i stort. Uppföljning och beslut rörande hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten sker årligen vid ett styrelsemöte, samt vid behov. Vd har det övergripande ansvaret för bolagets direkta och indirekta hållbarhetsarbete samt för att integrera hållbarhetsaspekten i analys- och ägarprocesserna. Hållbarhetschefen ansvarar för Industrivärdens direkta hållbarhetsarbete, extern kommunikation i hållbarhetsfrågor samt intern samverkan i vissa hållbarhetsfrågor inom ramen för det aktiva ägandet. Teamansvariga ansvarar för den integrerade hållbarhets analysen i respektive innehavsbolag.

Hållbarhetsanalys

För att kunna genomföra en kvalitativ analys av innehavsbolagens hållbarhetsarbete och utöva inflytande, måste Industrivärden ha en djup kunskap om respektive bolags verksamhet och hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsanalysen utgör därför en integrerad del av respektive innehavsbolags bolagsanalys. På så sätt adresseras materiella hållbarhetsaspekter ur ett holistiskt perspektiv, med bas i innehavsbolagens respektive verksamheter, geografier och utvecklingsskeden. Det medför att hållbarhetsperspektivet ingår vid bedömningen av innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, strategiska frågeställningar samt finansiella utveckling. Hållbarhetsanalysen utgör även en mer grundlig utvärdering av hållbarhetsfrågor och omfattar innehavsbolagens organisation, struktur, riskhantering, utnyttjande av värdeskapande möjligheter samt kommunikation.

Analysen är materialitetsorienterad och rangordnar de frågeställningar som Industrivärden avser att utreda vidare samt frågor i vilka man vill utöva inflytande. Viktiga bedömningsområden är bland annat bolagsstyrning, klimat- och miljöpåverkan, sociala förhållanden, anti-korruption samt förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter. Innehavsbolagen ska ha de styrelser, det ledarskap, den organisation och de resurser som krävs för att integrera hållbart företagande och därmed långsiktigt värdeskapande i sina affärsmodeller, processer och erbjudanden.

Den genomlysning av för bolaget väsentliga hållbarhetsfrågor (sustainability due-diligence) som åligger alla börsbolag, utgör således en integrerad del i Industrivärdens löpande hållbarhetsanalys.

Huvudfokus i analysen ligger på hållbarhetsrelaterade risker och värdeskapandemöjligheter. I detta avseende är Industrivärdens djupgående och holistiska kunskap om innehavsbolagens verksamheter, produkter och omvärld av stort värde för analysens kvalitet. Detta är av särskild vikt vid bedömningen av hållbarhetsrelaterade värdeskapande möjligheter. Analysen görs med ett dubbelt materialitetsperspektiv och ser till såväl innehavsbolagens externa hållbarhetspåverkan som hur de själva påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv – finansiellt och operativt. I det fall Industrivärden identifierar strategiska förhållanden, risker eller värdeskapandemöjligheter där man vill utöva inflytande så definieras dessa i Industrivärdens ägaragenda, vilken utgör grunden för Industrivärdens arbete. Ägaragendorna revideras med viss periodicitet och fastställs av Industrivärdens företagsledning.

Industrivärden utövar inflytande genom representation i innehavsbolagens valberedningar och styrelser. De personer som representerar eller har anknytning till Industrivärden, ska ha en aktuell och god bild av de åtgärder för värdeskapande som identifierats i respektive innehavsbolag. Mot denna bakgrund presenteras och utvärderas Industrivärdens ägaragendor kontinuerligt i Industrivärdens styrelse. Därigenom kan Industrivärden över tid utöva inflytande i strategiska hållbarhetsfrågor.

Riskhantering

Industrivärdens materiella hållbarhetsrisker och värdeskapande möjligheter finns i innehavsbolagen vilka ansvarar för att hantera dessa inom ramen för sina respektive verksamheter. Industrivärdens riskanalys syftar till att identifiera förhållanden som avviker från bolagets uppfattning om ett optimalt förhållningssätt i respektive innehavsbolag. Analysen omfattar materiella hållbarhetsrisker i respektive bolag med bas i Industrivärdens prioriterade fokusområden. Ett exempel är klimatrelaterade finansiella risker där analysen omfattar såväl omställningsrisker som fysiska risker (effekter av ett förändrat klimat) ur olika scenarios och tidsperspektiv. Innehavsbolagens sammantagna hållbarhetsrisker utgör en del av Industrivärdens aktiekursrisk.

Det övergripande utfallet av Industrivärdens riskanalys för prioriterade områden framgår nedan. Vid behov utövar Industrivärden ägarinflytande och således bidrar det aktiva ägandet till att långsiktigt minska risknivån och öka värdeskapandet.

Riktlinjer och regelverk

Industrivärdens hållbarhetsstrategi lägger grunden för bolagets hållbarhetsarbete i såväl bolaget som inom ramen för det aktiva ägandet. Hållbarhetsstrategin, vilken beskrivs ovan, definieras i Industrivärdens uppförandekod. Därutöver finns ett antal interna riktlinjer och regelverk vilka omfattar Industrivärdens cirka 15 anställda. Samtliga riktlinjer och regelverk uppdateras med viss periodicitet och Industrivärdens personal utbildas löpande i regulatoriska frågor.

Hantering av misstanke om brott mot uppförandekoden

Industrivärden har en, i uppförandekoden fastslagen, rutin för hantering av eventuella misstankar om brott mot uppförandekoden.

Samarbeten och ramverk

Samarbete är en förutsättning för att möta hållbarhetsutmaningarna. Industrivärden har därför undertecknat FN:s Global Compact och har sedan 2015 arbetat för att realisera dess tio principer. Bolaget bedriver löpande olika typer av samverkan på hållbarhetsområdet.

I sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden även från globala initiativ såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Genererat ekonomiskt värde

En god ekonomisk resultatutveckling och finansiell styrka är nödvändiga förutsättningar för att Industrivärden ska kunna skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och stödja innehavsbolagen över tid. På så sätt kan Industrivärden bidra till en god utveckling av innehavsbolagens bolagsstyrning samt sociala och miljömässiga utveckling. 

Väsentlighetsanalys

Industrivärdens hållbarhetsrelaterade fokusområden har identifierats och konkretiserats med bas i en väsentlighetsanalys. Analysen utgår från Industrivärdens intressentdialoger, dess möjligheter till inflytande genom sin ägarroll samt ett materialitetsperspektiv.

Intressentdialoger

I egenskap av ägarbolag har Industrivärden en finansiell, social och miljömässig påverkan på sin omvärld och olika intressentgrupper. Industrivärden för därför en löpande dialog med sina intressenter, vilket ökar kunskapen om viktiga omvärldsförändringar samt belyser prioriterade frågor för bolagets intressenter.

Intressentdialogerna är en integrerad del av de löpande kontakterna med bolagets intressenter. Det sker genom regelbundna samtal och möten, årsredovisning, delårsrapportering, årsstämma, utvecklingssamtal med medarbetare samt medlemskap m m. Viktiga intressenter är aktieägare, medarbetare, andra marknadsaktörer, aktieanalytiker, representanter för innehavsbolagen, samarbetspartners och icke-statliga intressentorganisationer. Utöver den kontinuerliga intressentdialogen genomfördes under 2023 en formaliserad dialog med ett urval relevanta intressenter.

Väsentlighetsanalysen förändrades inte i någon materiell utsträckning. Förtydliganden har dock gjorts med avseende på vikten av hållbarhetsrelaterade möjligheter i innehavsbolagen samt vikten av hållbarhetsdimensionen i innehavsbolagens värdekedjor.

Väsentliga frågor

Med bas i respektive intressentgrupps prioriteringar och Industrivärdens inflytande har följande identifierats.

 • Attraktiv avkastning till balanserad risk
  Genom att äga kvalitetsbolag med beprövade affärsmodeller, där Industrivärden bidrar med ett engagerat ägarskap, ökar möjligheterna till långsiktigt värdeskapande samtidigt som risken minskar. Det är således viktigt att innehavsbolagen har god förmåga att minimera risker och tillvarata värdeskapandemöjligheter inom ramen för, såväl sin egen hållbarhetspåverkan, som externa hållbarhetsfaktorer.
 • Ägarinflytande för att driva på integreringen av hållbarhet i innehavsbolagen
  Industrivärdens möjligheter att utöva aktivt ägande kräver såväl formellt som förtroendebaserat inflytande i innehavsbolagen. Det är därför av stor vikt att Industrivärden har såväl finansiella möjligheter som förtroendekapital att bibehålla inflytande.
 • God bolagsstyrning och affärsetik
  Såväl Industrivärdens som innehavsbolagens bolagsstyrning och affärsetik är av stor betydelse för hållbart värdeskapande. I egenskap av betydande ägare har Industrivärden stora möjligheter att påverka bolagsstyrningen. Innehavsbolagen ska själva integrera en god affärsetik i alla delar av sin verksamhet, vilket är avgörande för deras förtroende hos sina intressenter och ett långsiktigt värdeskapande.
 • Ökad mångfald
  Innehavsbolagen ska själva verka för en god mångfald ur ett dubbelt materialitetsperspektiv. Att tillvarata olika perspektiv är viktigt för såväl innehavsbolagens långsiktiga värdeskapande som för en hållbar samhällsutveckling.
 • Minskad klimat- och miljöpåverkan
  Innehavsbolagen ska själva verka för en minskad klimat- och miljöpåverkan ur ett dubbelt materialitetsperspektiv. Minskad påverkan medför värdeskapandemöjligheter samtidigt som en låg omställningshastighet kan medföra såväl direkta som indirekta risker och kostnader.
 • Ansvarsfull arbetsgivare
  Innehavsbolagen ska själva vara en ansvarsfull arbetsgivare ur ett dubbelt materialitetsperspektiv. Att attrahera och behålla relevant kompetens är avgörande för att kunna generera ett uthålligt värdeskapande i innehavsbolagen.

Intressenternas prioriteringar kan skilja sig något åt mellan olika grupper. Det råder dock en stor samstämmighet om att Industrivärdens viktigaste uppgift är att bidra till uthålligt aktieägarvärde i sina innehavsbolag. Givet Industrivärdens affärsmodell bör särskild vikt läggas vid att säkerställa ett väl integrerat och strukturerat hållbarhetsarbete i innehavsbolagen. Detsamma gäller mer ägarrelaterade frågor såsom bolagsstyrning och mångfald, samt den globalt angelägna frågan om klimat. Överlag kan noteras att mer strategiskt orienterade hållbarhetsfrågor ges en högre prioritet än mer operativt orienterade frågor.

Fokusområden

Industrivärden ska vara en engagerad och ansvarfull ägare som bidrar till välstyrda bolag för en hållbar samhällsutveckling. Därigenom kan man erbjuda långsiktigt attraktiv avkastning till balanserad risk. Industrivärdens innehavsbolag är verksamma i olika branscher och geografier varför de väsentliga hållbarhetsfrågorna skiljer sig åt från bolag till bolag. Ur ett materialitetsperspektiv kan man dock urskilja vissa mer generellt relevanta frågeställningar. Givet Industrivärdens affärsmodell har man dessutom störst påverkansmöjlighet i bolagsstyrningsrelaterade frågeställningar.

Väsentlighetsanalysen visar att några hållbarhetsområden bedöms som särskilt viktiga inom vilka Industrivärden valt att aktivt driva sin ägarroll. Dessa fokusområden är:

 1. Ansvarsfull bolagsstyrning och en hållbar samhällsroll
  God bolagsstyrning inklusive god affärsetik och antikorruption samt mångfald och goda arbetsvillkor.
 2. Minimerad negativ klimat- och miljöpåverkan
  Minskad påverkan på vår omgivande miljö.
 3. Hållbar produktion och innovation

Utveckling och innovation av hållbara produkter och tjänster samt hållbar produktion med ökad resurseffektivitet.

Baserat på dessa fokusområden har relevanta målsättningar etablerats med stöd av FN:s ramverk Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen (SDG, Sustainable Development Goals). Ur ett påverkansperspektiv avser mål 5, 8, 9, 12, 13 och 16 Industrivärdens innehavsbolag inom ramen för det aktiva ägandet. Mål 5 och 13 avser även bolagets egen verksamhet.

Rapportering enligt EU:s taxonomi

EU:s taxonomiförordning syftar till att hjälpa investerare och företag att identifiera och jämföra investeringar som bidrar till en hållbar utveckling.

Industrivärden omfattas inte av taxonomiförordningen.

Industrivärdens innehavsbolag omfattas av taxonomin och deras taxonomiredovisning framgår av respektive innehavsbolags hållbarhetsrapport för 2023.

Senast uppdaterad: 8 mar 2024