1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Industrivärden är ett börsnoterat ägarbolag som investerar i och arbetar långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen. Verksamheten bedrivs i moderbolaget AB Industrivärden (publ) där de helägda dotterföretagen i koncernen har en stödjande funktion. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 10, 114 51 Stockholm, Sverige.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de antagits av EU. Vidare har RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad enligt Årsredovisningslagen och med tillämpning av RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Koncernredovisning

Industrivärden är i enlighet med IFRS 10 ett så kallat Investment Entity och konsoliderar som sådant inte vissa dotterföretag.

Dotterföretag som agerar stödfunktioner till moderbolaget konsolideras enligt förvärvsmetoden. Dotterföretag och intresseföretag som är investeringar konsolideras inte utan värderas till verkligt värde via resultatet och presenteras i posten Aktier.

Moderbolagsredovisning

Moderbolaget redovisar andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde medan intresseföretag och övriga innehav redovisas till verkligt värde. Resultat av avyttring av aktier och andelar beräknas i enlighet härmed.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, vilket är funktionell valuta och utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta med balansdagskurs.

Utdelningar

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla utdelning har fastställts.

Under 2022 erhölls aktier i Alleima till följd av Sandviks utdelning av bolaget till aktieägarna. Erhållna aktier i Alleima har i resultaträkningen redovisats på raden Värdeförändring aktier m m som en intäkt och motsvarande kostnad avseende negativ värdeförändring för Sandvik har redovisats på samma rad.

Skatt

Koncernens totala inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Moderbolaget är enligt inkomstskattelagen ett investmentföretag och tillämpar därför vissa särskilda skatteregler. Övriga bolag i koncernen tillämpar de allmänna reglerna i inkomstskattelagen.

Huvudprinciperna i beskattning av investmentföretag är att mottagna utdelningar och intäktsräntor är skattepliktiga medan lämnad utdelning, utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. Vidare är realisationsvinster på aktier skattefria, men i gengäld beskattas en schablonintäkt, som uppgår till 1,5 procent av aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkt utgår inte för onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet. För att marknadsnoterade aktier ska exkluderas ur underlaget för schablonintäkt krävs att de innehafts i minst ett år.

Skattereglerna

för investmentföretag innebär att moderbolaget, som mellanhand, har möjlighet att genom lämnad utdelning undvika ett skattepliktigt överskott. Eventuella underskottsavdrag är avdragsgilla och kan ackumuleras för att avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Som en följd av gällande regler betalar moderbolaget normalt inte någon inkomstskatt och redovisar därför inte heller uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag. Dotterföretagen som beskattas i enlighet med de allmänna reglerna i inkomstskattelagen redovisar, när tillämpligt, uppskjuten skatt beräknad på temporära skillnader. Vidare innebär skattereglerna för investmentföretag att moderbolaget varken kan ge eller ta emot koncernbidrag. För mer information se not 9.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder är klassificerade i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde samt finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Klassificeringen är baserad på koncernens affärsmodell samt tillgångarnas och skuldernas avtalsenliga villkor.

Industrivärden redovisar samtliga noterade aktieinnehavs och aktie- derivats löpande värdeförändring över resultaträkningen. Förvärv och avyttringar av finansiella instrument redovisas per affärsdagen. För mer information se not 3 och 5.

Utställda aktieoptioner

Erhållen optionspremie skuldförs och avräknas mot erlagd premie vid eventuellt återköp. Om en utställd option förfaller utan inlösen intäktsförs premien. Vid inlösen av en utställd option ökar premien lösenpriset vid försäljning av aktier respektive minskar lösenpriset vid köp av aktier.

På balansdagen värderas utställda optioner till verkligt värde och värdeskillnaden mot erhållna skuldförda premier resultatförs på raden Värdeförändring aktier m m.

Likvida medel

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar med kortare löptid än tre månader vid anskaffningstidpunkten.

Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas som årets resultat dividerat med genomsnittligt vägt antal utestående aktier.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Leasingavtal redovisas som en nyttjanderätt värderad till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Vidare redovisas en leasingskuld värderad till nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalats vid tidpunkten.

Ersättning till anställda

Pensioner

Inom koncernen finns både premiebestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Kostnader för premiebestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med att avgifter erläggs. Förmånsbestämda pensioner inom Alecta redovisas som premiebestämda då det inte finns tillräcklig information för att redovisa dessa som förmånsbestämda. Inga nuvarande anställda har förmånsbestämda pensioner. Pensionsskulden avser förmånsbestämda pensioner, årligen beräknade i koncernen enligt IAS 19 med hjälp av en oberoende aktuarie. Alla förändringar i pensionsskulden redovisas när de inträffar. Tjänstgörings- och räntekostnader redovisas i resultaträkningen medan omvärderingar såsom aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat.

Långsiktiga incitamentsprogram

Industrivärdens gällande långsiktiga incitamentsprogram är aktiesparprogram där den anställde kan investera en viss del av sin fasta årslön i aktier och efter tre år erhålla prestationsaktier förutsatt fortsatt anställning och utfall baserat på prestationsvillkor. För mer information om program- men se not 8. Aktiesparprogrammen klassificeras i enlighet med IFRS 2 som egetkapitalinstrumentreglerat program. Redovisning av sådant aktierelaterat ersättningsprogram innebär att instrumentens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten periodiseras över löptiden och redovisas under raden Förvaltningskostnader i resultaträkningen, med motsvarande justering av eget kapital. Vid varje bokslutstillfälle under intjänandeperioden uppskattas det förväntade antalet tilldelade aktier och effekten av en eventuell förändring av tidigare bedömning av antalet tilldelade aktier redovisas i resultaträkningen under raden Förvaltningskostnader med motsvarande justering av eget kapital. Sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet kostnadsförs fördelat över löptiden för programmet. Industrivärden har ingått ett aktieswapavtal för att på så sätt begränsa kostnaden för ovan beskrivna program. Tilldelning av aktier inom det långsiktiga incitamentsprogrammet ger ej upphov till någon utspädningseffekt avseende resultat per aktie. Aktieswappen omvärderas löpande till verkligt värde i enlighet med IFRS 9 och värdeförändringen redovisas under raden Förvaltningskostnader i resultaträkningen.

Väsentliga bedömningar och uppskattningar

Företagsledningen har vid upprättandet av de finansiella rapporterna gjort bedömningen att det inte finns några områden med stort inslag av bedömningar och uppskattningar som kan få en väsentlig påverkan på de redovisade beloppen.

 

Övrigt

Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal kronor vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar.

I texter och tabeller redovisas siffror mellan 0 och 0,5 med 0.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024