1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé
  5. / 2016–2019

2016-2019: Stärkt kapitalförvaltningsfokus och ökad finansiell flexibilitet

Vid decenniets mitt skedde flera förändringar i Industrivärdens styrelse och ledning. Fredrik Lundberg som varit styrelseledamot sedan 2004 valdes till styrelseord­förande i maj 2015. L E Lundbergföretagen hade varit aktieägare i Industrivärden sedan 2002. Ägarandelen hade därefter successivt ökat och L E Lundbergföre­tagen är idag, tillsammans med stiftelser närstående Handelsbanken, Industrivärdens huvudaktieägare. I september 2015 tillträdde Helena Stjernholm som verk­ställande direktör för Industrivärden.

I början av 2016 presenterade styrelsen en utvecklad strategi som emanerade i ett stärkt kapitalförvaltnings­fokus och en ökad finansiell flexibilitet. Strategiföränd­ringen innebar att skuldsättningen skulle vara lägre än tidigare och kassaflödet positivt efter lämnad utdelning. För att möjliggöra detta sänktes 2016 utdelningen till aktieägarna. Åren därefter har utdelningen åter stegvis höjts. Den stärkta finansiella ställningen bedöms vara viktig för att kunna utöva det aktiva ägandet, men också för att kunna tillvarata intressanta affärsmöjligheter. 

Nu togs flera utvecklingssteg avseende Industrivär­dens ägarstyrning, analys och kapitalförvaltning samt finansiella situation. Industrivärden etablerade även en tydligare och mer kravställande ägarroll i sina innehavsbolag Valberedningsarbetet stärktes och ett antal nya ledamöter tog plats i innehavsbolagens styrelser. Den korta handeln med fokus på derivataffärer avveck­lades och verksamheten fokuserades på betydande ägarposter i ett begränsat antal innehavsbolag. Detta arbete bidrog till en tydligt positiv utveckling i flera innehavsbolag, bland annat i Volvo och Sandvik. 

Under 2016 deltog Industrivärden i SSAB:s nyemis­sion i ett läge där stålbranschen befann sig i ett utma­nande läge. Sedermera avyttrades halva aktieinnehavet i SSAB med en god förtjänst. Under 2017 delades SCA:s hälso- och hygiendivision ut till aktieägarna i en så kal­lad Lex Asea-transaktion och fick namnet Essity. Under 2018 avyttrades en del av innehavet i ICA Gruppen och samtidigt lades, genom en optionsaffär, grunden för en fullständig avyttring av innehavet i ICA Gruppen vid halvårsskiftet 2019. I samband med denna affär kommer även den så kallade exchangeablen att lösas. 

På förvärvssidan har ägarpositionerna i Han­delsbanken, Sandvik, Volvo och Skanska stärkts. Vid utgången av 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 7 procent med ett betydande finansiellt handlingsutrym­me och en större flexibilitet.

Senast uppdaterad: 06 maj 2020