Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Organisation och medarbetare
  4. / Organisation

Organisation

Industrivärdens verksamhet bedrivs vid kontoret i Stockholm. Bolaget har en professionell och kostnadseffektiv organisation som kännetecknas av hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Verksamheten involverar cirka 15 anställda, åtta styrelseledamöter och ett omfattande nätverk. Det interna arbetet är projektorienterat och flertalet anställda är verksamma inom såväl investeringsprocessen som i processen för aktivt ägande.

En professionell och framgångsrik kapitalförvaltning kräver kompetenta och engagerade medarbetare samt en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Stor vikt läggs därför vid rekryteringsprocesser, kompetensutveckling och en god företagskultur. Industrivärdens etiska värdegrund och ambitioner som arbetsgivare framgår av bolagets uppförandekod. Koden berör bland annat frågor om arbetsklimat, mångfald och affärsetik. Medarbetares totala ersättning ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig. Rörliga lönedelar ska kopplas till uppsatta mål och vara tydligt värdeskapande.

Företagsledningen

Företagsledningen hanterar bolagets löpande förvaltning vilket bland annat omfattar strategi-, organisations- och finansfrågor samt kontroll och uppföljning. Företagsledningens medlemmar deltar i kapitalförvaltningsverksamheten och kan bidra med specialistkompetens. Vissa personer i företagsledningen ingår även i innehavsbolagens valberedningar och styrelser.

Företagsledningen utgör, tillsammans med representanter från investerings- och analysorganisationen bolagets investeringskommitté. I kommittén sker löpande verksamhetsuppföljning, fattas investeringsbeslut samt fastställs Industrivärdens handlingsplaner för innehavsbolagen.

Investerings- och analysorganisationen

Investerings- och analysorganisationen bedriver investeringsanalys, underhåller kontinuerligt Industrivärdens grundanalys av befintliga och potentialla alternativa investeringar samt uppdaterar löpande bolagets handlingsplaner till stöd för det aktiva ägandet.

Verksamheten organiseras i team som bevakar och utvärderar innehavsbolagen. Varje investeringsteam leds av en teamansvarig. Teamen genomför löpande en investerings- och bolagsanalys som utmynnar i den så kallade grundanalysen. På detta sätt bygger investerings- och analysorganisationen en djup, faktabaserad kunskap om respektive innehavsbolag och dess omvärld. Viktiga omvärldsfaktorer är bland annat marknad, konkurrenter, kunder och megatrender.

Aktiemarknadsfunktion

Industrivärdens aktiemarknadsfunktion verkställer investeringsbeslut och bidrar med marknads- och makroinformation. För att generera meravkastning och bygga kunskap genomförs även, i begränsad omfattning, mindre investeringar i nordiska börsaktier. Funktionen sysselsätter en medarbetare, vilken även är verksam i investerings- och analysorganisationen.

Supportfunktioner

Till stöd för Industrivärdens verksamhet och för att möta de krav som en börsnotering ställer, finns även nödvändiga stödfunktioner inom ekonomi och finans, IT, juridik och kommunikation. 

Personalutveckling

Varje anställd har kontinuerliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Samtalet syftar till att sätta upp individuella mål samt att fastställa relevanta utvecklingsåtgärder.

Ersättning

Industrivärden strävar efter att ge personalen marknadsmässig ersättning i form av fast lön, rörlig lönedel, incitamentsprogram samt pension för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020