Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Organisation och medarbetare
  4. / Organisation

Organisation

Industrivärdens verksamhet bedrivs vid kontoret i Stockholm. Bolaget har en professionell och kostnadseffektiv organisation som kännetecknas av hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Verksamheten involverar cirka 15 anställda, åtta styrelseledamöter och ett omfattande nätverk. Det interna arbetet är projektorienterat och flertalet anställda är verksamma inom såväl investeringsprocessen som i processen för aktivt ägande.

Medarbetare

En professionell och framgångsrik kapitalförvaltning kräver kompetenta och engagerade medarbetare samt en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Stor vikt läggs därför vid rekryteringsprocessen, kompetensutveckling och en god företagskultur. Industrivärdens etiska värdegrund och ambitioner som arbetsgivare framgår av bolagets uppförandekod som omfattar frågor rörande arbetsklimat, mångfald och affärsetik. Medarbetares totala ersättning ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig.

industrivarden_sv.png

Företagsledning

Företagsledningen ansvarar för bolagets löpande förvaltning vilket bland annat omfattar strategi-, organisations- och finansfrågor samt kontroll och uppföljning. Företagsledningens medlemmar deltar aktivt i kapitalförvaltningsverksamheten och kan bidra med specialistkompetens. Vissa personer i företagsledningen ingår även i innehavsbolagens valberedningar och styrelser.

Investerings- och analysorganisation

Investerings- och analysorganisationen är organiserad i bolagsteam. Varje team leds av en teamansvarig och medarbetarna är normalt verksamma i två till tre team. Bolagsteamen ansvarar för den löpande uppföljningen av innehavsbolagen, uppdateringar av Industrivärdens handlingsplaner för utövande av aktivt ägande samt för att driva specifika utredningsprojekt med bäring på strategiska frågor i innehavsbolagen. Man lämnar även förslag på marginalaffärer i innehavsbolagen samt alternativinvesteringar och hela avyttringar.

Företagsledningen utgör bolagets investeringskommitté. Representanter från investerings- och analysorganisationen deltar vid behov. I kommittén sker löpande uppföljning, fattas investeringsbeslut samt fastställs Industrivärdens handlingsplaner för utövandet av det aktiva ägandet i innehavsbolagen.

Aktiemarknadsfunktion

Industrivärdens aktiemarknadsfunktion verkställer investeringsbeslut och stödjer organisationen med marknads- och makroinformation.

Supportfunktioner

Till stöd för Industrivärdens verksamhet och för att möte de krav som en börsnotering ställer finns även nödvändiga stödfunktionerinom ekonomi och finans, IT, juridik och kommunikation.

Personalutveckling

Varje anställd har kontinuerliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Samtalet syftar till att sätta upp individuella mål samt att fast ställa relevanta utvecklingsåtgärder.

Ersättning

Industrivärden strävar efter att ge personalen marknadsmässig ersättning i form av fast lön, rörlig lönedel, incitamentsprogram samt pension för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Senast uppdaterad: 04 mar 2021