1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Organisation och medarbetare
  4. / Aktieägande

Aktieägande

Anställdas ägande

Industrivärden uppmuntrar anställda till att göra egna investeringar i Industrivärdenaktien då det skapar en intressegemenskap med övriga aktieägare. De långsiktiga incitamentsprogram som beslutats av årsstämman utgör en del av de anställdas totalersättning och syftar även till att öka deras aktieägande i bolaget.

Långsiktiga incitamentsprogram

Incitamentsprogrammen utgör en del av en marknadsmässig totalersättning där den anställde har möjlighet att erhålla matchnings- och prestationsaktier efter tre år, förutsatt att man investerat en viss del av sin fasta årslön i aktier. Programmet syftar till att uppmuntra Industrivärdens personal till ett ökat aktieägande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Incitamentsprogrammet bedöms öka, dels Industrivärdens möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Industrivärdens verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms programmen ha en positiv inverkan på Industrivärdens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Industrivärden. I de utestående programmen kan maximalt 17 961 antal matchningsaktier och 62 352 antal prestationsaktier tilldelas. För tilldelning av matchningsaktier respektive prestationsaktier krävs fortsatt anställning vid tillfället för tilldelningen. För tilldelning av prestationsaktier krävs vidare att Industrivärdens C-akties årliga totalavkastning i genomsnitt under perioden överstiger SIXRX och för full tilldelning av prestationsaktier krävs att Industrivärdens C-akties årliga totalavkastning i genomsnitt under inlåsningsperiodens tre år överstiger SIXRX med två procentenheter per år. Kostnaden för incitamentsprogrammen uppgick till 0,0 (0,8) mnkr för 2019. Total skuld för programmen uppgår till 3,4 (4,2) mnkr.

Långsiktigt incitamentsprogram 2019

Årsstämman 2019 beslutade om att erbjuda ett långsiktigt incitamentsprogram för sammanlagt högst 20 anställda inom Industrivärdenkoncernen. Under 2019 köptes 13 058 aktier inom programmet, vilket kan leda till att maximalt 6 529 matchningsaktier samt 22 821 prestationsaktier tilldelas.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020