Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Industrivärden i korthet

Industrivärden i korthet

Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare med en koncentrerad portfölj av svenska börsbolag med god värdepotential. Aktieägarvärde skapas främst genom aktivt ägande i syfte att bidra till innehavsbolagens operativa och strategiska utveckling, samt genom en professionell investeringsverksamhet.

Affärsmodellen baseras på Industrivärdens relativa styrkefaktorer i form av ett långsiktigt investeringsperspektiv, starka påverkanspositioner, en välutvecklad ägarmodell, djup industriell kunskap och erfarenhet, finansiell styrka och ett omfattande nätverk. Industrivärdens inflytande i innehavsbolagen baseras på betydande ägarpositioner och ett stort förtroendekapital.

I sin ägarroll ska Industrivärden bidra till att innehavsbolagen etablerar och över tid stärker ledande positioner inom sina respektive branscher. Stor vikt läggs vid ett tydligt ledarskap, fokusering och flexibilitet. Det aktiva ägandet utövas främst genom engagemang i valberedningsarbete, styrelserepresentation och en löpande dialog med innehavsbolagen. Vidare genomförs en kontinuerlig utvärdering av bolag, styrelse, vd och företagsledning. De olika åtgärder som bedöms öka värdeskapandet definieras i Industrivärdens handlingsplaner, vilka utgör grunden för påverkansarbetet.

Den långsiktiga målsättningen är att öka substansvärdet i syfte att generera en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som över tid är högre än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Aktieportföljen består av investeringar i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken, SCA, Ericsson och Skanska. Innehavsbolagen har starka positioner inom sina respektive områden och tillgångarna bedöms ha en långsiktigt attraktiv avkastningspotential till balanserad risk.

Idag möter många företag en allt mer komplex omvärld, ökad konkurrens och betydande utmaningar. Det gäller allt från skiftande hållbarhetsaspekter och makroekonomiska förutsättningar på företagens olika geografiska marknader, till hot och möjligheter sprungna ur omvälvande och tätt sammanlänkade megatrender. Den här utvecklingen skapar ökade möjligheter för engagerade och kunniga ägare som förstår sina innehavsbolag och deras omvärld väl. Aktiva ägare som kan ställa tydliga krav och ifrågasätta, men även stödja sina innehavsbolag, är därför en tydlig konkurrensfördel till gagn för såväl bolagen som för oss som kapitalförvaltare. Här har vi vår styrkeposition med en professionell organisation och en bevisat god avkastningsförmåga. Det är vår ambition att utveckla denna position ytterligare. 

Högkvalitativ aktieportfölj

Exponering mot en koncentrerad portfölj av kvalitetsbolag med god värdepotential och balanserad riskexponering genom innehavsbolag med ledande positioner inom sina respektive branscher, stor operationell och finansiell flexibilitet samt god förmåga att generera kassaflöden.

Aktivt ägarskap

Med bas i starka påverkanspositioner och en betydande kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld bidrar Industrivärden aktivt i deras operativa och strategiska utveckling genom att utvärdera, ställa krav, påverka och ge stöd.

Långsiktigt och hållbart perspektiv

Det långsiktiga ägarperspektivet medför en naturlig fokusering på hållbar utveckling och långsiktiga värdeskapande åtgärder i innehavsbolagen.

Konkurrenskraftig avkastning

Industrivärdenaktien har genererat en konkurrenskraftig avkastning till balanserad risk på såväl medellång som lång sikt.

Låg förvaltningskostnad

Industrivärden erbjuder en professionell kapitalförvaltning till låg kostnad.

Industrivärdenaktien är noterad på Stockholmsbörsens lista för stora bolag (Nasdaq OMX Nordic Stockholm). För längre tidsperioder har Industrivärdenaktien givit en högre totalavkastning än Stockholmsbörsen.

Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förändring per 30 september 2021

    Totalavkastning
 

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

9M 2021

8%

5%

24%

1 år

17%

17%

32%

3 år

9%

13%

18%

5 år

13%

14%

16%

7 år

12%

15%

15%

10 år

15%

18%

16%

* Inklusive återinvesterad utdelning

Senast uppdaterad: 11 maj 2021