Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Hållbarhet
 4. / Vår syn och påverkan

Vår syn och påverkan

Industrivärdens syn på hållbarhet

Industrivärdens syn på hållbarhet utgår från bolagets affärsidé att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Ur ett övergripande perspektiv har Industrivärden störst hållbarhetspåverkan i rollen som aktiv ägare i sina innehavsbolag. Vidare bedrivs hållbarhetsarbete i den egna verksamheten, där fokus ligger på att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Den aktiva ägarrollen innebär ett långsiktigt investeringsperspektiv och medför ett naturligt engagemang i innehavsbolagens strategiska utveckling. Genom att bidra till att utveckla långsiktigt konkurrenskraftiga företag möjliggörs värdetillväxt över tid och en hållbar utveckling, vilket gynnar de samhällen där innehavsbolagen är verksamma.

Industrivärdens verksamhet bedrivs enligt bolagets uppförandekod och policyer. Genom det aktiva ägandet verkar Industrivärden för att dess värderingar och etiska riktlinjer även ska genomsyra de företag där man är en aktiv ägare. Industrivärdens uppförandekod har antagits av styrelsen och revideras årligen. Den fastslår i korthet att;

 • en god affärsetik och tydlig ägarstyrning med ett genuint hållbarhetsperspektiv bidrar till långsiktigt värdeskapande och en hållbar samhällsutveckling,
 • arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt,
 • bolaget tar avstånd från all typ av diskriminering och anser att mångfald i alla former ökar kunskapen, dynamiken och kvaliteten i verksamheten,
 • bolaget ska realisera och integrera FN:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö.

Intressentanalys

Hållbarhetsfokus

Industrivärdens hållbarhetsrelaterade fokusområden har identifierats och konkretiserats med bas i en väsentlighetsanalys. Analysen utgår från Industrivärdens påverkansmöjligheter genom sin ägarroll, ett materialitetsperspektiv samt kontinuerliga intressentdialoger. Som en del av väsentlighetsanalysen har följande huvudintressenter identifierats och engagerats:

 • Aktieägare och potentiella investerare
 • Andra stora ägare i innehavsbolagen
 • Innehavsbolagen
 • Industrivärdens medarbetare
 • Myndigheter, lagstiftande organ och NGO:er (icke-statliga organisationer)

Globala initiativ och riktlinjer

Som vägledning i sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden från globala initiativ såsom Agenda 2030, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och FN:s Global Compact. Sedan 2015 rapporteras även årliga framsteg inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption till Global Compact. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen utgör Industrivärdens årliga utvecklingsrapportering (COP) till FN Global Compact, och redogör för hur bolaget bidrar till agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Näringslivet är avgörande för att uppfylla de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Med bas i Industrivärdens verksamhet, dess påverkansmöjligheter i innehavsbolagen och en genomförd väsentlighetsanalys, står följande mål i fokus. Ur ett påverkansperspektiv avser mål 8, 9 och 12 Industrivärdens innehavsbolag inom ramen för det aktiva ägandet. Mål 5 och 13 avser främst bolagets egen verksamhet.

Senast uppdaterad: 20 feb 2020