Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Hållbarhet
 4. / Vår syn och påverkan

Vår syn och påverkan

Industrivärdens syn på hållbarhet

Industrivärdens affärsidé är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Den långsiktiga förvaltningshorisonten medför att ett hållbart agerande i innehavsbolagen är helt avgörande för Industrivärdens möjligheter att tillgodogöra sig uthållig värdetillväxt. Industrivärden är därför en kravställande ägare med höga ambitioner att bidra till uthålliga verksamheter som gynnar de samhällen där de verkar. Det handlar dels om att minimera hållbarhetsrelaterade risker, dels att tillvarata hållbarhetsrelaterade möjligheter.

Ur ett övergripande perspektiv har Industrivärden störst hållbarhetspåverkan i rollen som aktiv ägare i sina innehavsbolag. Vidare bedrivs hållbarhetsarbete i den egna verksamheten, där fokus ligger på att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Den aktiva ägarrollen innebär ett långsiktigt investeringsperspektiv och medför ett naturligt engagemang i innehavsbolagens strategiska utveckling. Genom att bidra till att utveckla långsiktigt konkurrenskraftiga företag möjliggörs värdetillväxt över tid och en hållbar utveckling.

Den globala pandemi som präglat 2020 har på flera olika sätt påverkat innehavsbolagens verksamheter. Det arbete som genomförts de senaste åren i syfte att stärka innehavsbolagens flexibilitet och anpassningsförmåga har dock visat sig vara en tydlig styrka i en osäker omvärld. Bolagens ökade motståndskraft och handlingsutrymme är på flera sätt en viktig aspekt av ett hållbart företagande.

Centrala ramverk

Industrivärdens verksamhet bedrivs enligt bolagets uppförandekod och policyer. Genom det aktiva ägandet verkar Industrivärden för att dess värderingar och etiska riktlinjer även ska genomsyra de företag där man är en aktiv ägare. Industrivärdens uppförandekod har antagits av styrelsen och revideras årligen. Den fastslår i korthet att;

 • en god affärsetik och tydlig ägarstyrning med ett genuint hållbarhetsperspektiv bidrar till långsiktigt värdeskapande och en hållbar samhällsutveckling,
 • arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt,
 • bolaget tar avstånd från all typ av diskriminering och anser att mångfald i alla former ökar kunskapen, dynamiken och kvaliteten i verksamheten,
 • bolaget ska realisera och integrera FN:s Global Compact med dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö.

I sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden även från globala initiativ såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de åtta grundläggande ILO-konventionerna. Ur ett påverkansperspektiv har näringslivet en central roll vad gäller att skapa en hållbar värld. Industrivärden har därför undertecknat och arbetar för att realisera FN:s Global Compact.

Intressenter och fokusområden

Industrivärdens hållbarhetsrelaterade fokusområden har identifierats och konkretiserats med bas i en väsentlighetsanalys. Analysen utgår från Industrivärdens påverkansmöjligheter genom sin ägarroll, ett materialitetsperspektiv samt en intressentanalys baserad på kontinuerliga intressentdialoger. Inom ramen för intressentanalysen engageras aktieägare och potentiella investerare, andra stora ägare i innehavsbolagen, representanter från innehavsbolagen, Industrivärdens medarbetare samt myndigheter, lagstiftande organ och icke-statliga organisationer.

Med bas i väsentlighetsanalysen har fyra hållbarhetsrelaterade fokusområden identifierats vilka Industrivärden aktivt driver i sin ägarroll. Dessa är:

 • En långsiktigt hållbar produktion och innovation till stöd för utvecklingen av hållbara produkter och tjänster.
 • Ansvarsfulla verksamheter och organisationer som skapar uthållig ekonomisk tillväxt genom mångfald, god affärsetik, goda arbetsvillkor och hänsyn till mänskliga rättigheter. 
 • Minimerad negativ klimat- och miljöpåverkan.
 • En långsiktigt hållbar samhällsroll som bidrar till en positiv utveckling i de samhällen där företagen är verksamma.

Baserat på dessa fokusområden har relevanta mål konkretiserats med stöd av FN:s ramverk Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen. Ur ett påverkansperspektiv avser mål (SDG) 5, 8, 9, 12, 13 och 16 Industrivärdens  innehavsbolag inom ramen för det aktiva ägandet. Mål 5 och 13 avser även bolagets egen verksamhet.

Intressentanalys

Intressentanalys_SE_S25.png

Senast uppdaterad: 20 maj 2021