Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

Som långsiktig kapitalförvaltare har Industrivärden sin största klimatpåverkan genom ägandet i innehavsbolagen. Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från den egna verksamheten och från aktieportföljen har uppmätts sedan 2010, då Industrivärden även började redovisa sina klimatavtryck till CDP (tidigare Carbon Disclosure Project).

Utsläpp från aktieportföljen

Diagrammet nedan visar aktieportföljens årliga utsläpp över en treårsperiod. Data har hämtats från innehavsbolagens egna redovisningar rörande utsläpp av växthusgaser (GHG Protocol, marknadsbaserad metod) beräknat på ägarandel (equity share approach). Portföljutsläppen redovisas i Industrivärdens Scope 3 (GRI-index avser endast Industrivärdens egna verksamhet) och avspeglar innehavsbolagens utsläpp i Scope 1 och 2, baserat på Industrivärdens ägarandelar (röstandel, som i Industrivärdens fall motsvarar större utsläpp till följd av större röstandelar än kapitalandelar i flera innehavsbolag).

 

Tabell-portföljutsläpp_SE_s79.png

Integrerad hållbarhetsanalys

Hållbarhetsfrågor, såsom klimatrelaterade risker i innehavsbolagen, hanteras likt andra strategiska frågeställningar inom ramen för Industrivärdens process för aktivt ägande. Analysen baseras på Industrivärdens ramverk för hållbarhetsanalys och utgör en del av den så kallade grundanalysen. Hållbarhetsanalysen omfattar innehavsbolagens organisation, struktur, riskhantering, utnyttjande av värdeskapande möjligheter samt kommunikation. Påverkan i strategiska hållbarhetsfrågor utövas vid behov inom ramen för Industrivärdens affärsmodell.

Inriktning för klimatfrågorna

Minskad klimatpåverkan är en förutsättning för uthålligt värdeskapande och i förlängningen en välmående planet. Innehavsbolagen ska ha en hög ambition inom klimatområdet med tydliga mål och framstående positioner vad gäller att minimera koldioxidutsläppen i sin egen produktion och värdekedja. Samtliga innehavsbolag har tydliga ambitioner att minska sin klimatpåverkan och har fastställt mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Detta bidrar till att skapa konkurrenskraftiga företag, möjliggör långsiktig tillväxt och gynnar en uthållig samhällsutveckling.

Science Based Target initiative

Vid årsskiftet den 31 december 2020 hade fem av Industrivärdens åtta innehavsbolag åtagit sig att fastställa vetenskapligt baserade klimatmål för att minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med Science Based Target initiative (SBTi). Detta innebär att vetenskapliga beräkningsmetoder används för att sätta mål som är i linje med Parisavtalet om global uppvärmning. Essity och Ericsson har fått sina mål validerade och godkända av SBTi, medan Volvo och Skanska åtagit sig att sätta mål under kommande år.

Skanska och Volvo Construction Equipment – Ett samarbete för utsläppsminskningar

Industrivärdens innehavsbolag Skanska och Volvo (Volvo Construction Equipment, en del av Volvokoncernen) har slagit sig samman i ett innovativt samarbete för att minska och eliminera koldioxid vid utvinning av bergtäkter. Byggsektorn står för ca 40 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp, ingen annan enskild sektor har större påverkan på utsläppsmängderna. Samarbetet, som kallas ”Electric site”, är ett svenskt forskningsprojekt som ska göra bergshantering effektivare, miljövänligare, och säkrare. Projektet utvecklar nya maskiner och förändrade arbetssätt, samt styrsystem för täkters verksamhet. Under testperioden har man minskat koldioxidutsläppen med 98 procent, energikostnaderna med 70 procent och driftkostnaderna med 40 procent.

Essity – Hållbara cirkulära lösningar

Essity har i sina vetenskapligt baserade klimatmål åtagit sig att inte bara minska sina egna utsläpp av växthusgaser, utan att minska utsläppen i hela värdekedjan. För att hjälpa kunderna att minska sin klimatpåverkan investerar Essity i hållbara och cirkulära lösningar. Essitys ”Tork PaperCircle” både minskar användningen av pappershanddukar och återvinner dem. För mjukpapperstillverkningen investerar Essity i alternativ fiberteknologi i Tyskland. Målet är att öka resurseffektiviteten genom att tillverka papper av växtbaserade biprodukter från jordbruket.

Industrivärdens egna utsläpp

Industrivärden har beräknat sitt klimatfotavtryck från den egna verksamheten under de senaste tio åren. Utsläppen kommer huvudsakligen från el- och fjärrvärmekonsumtionen i bolagets kontorsfastighet samt från tjänsteresor. För 2020 har utsläppen från resor varit mycket låga på grund av Covid-19-pandemin. För att minska utsläppen av växthusgaser köps miljömärkt el från vind- och vattenkraft och för återstående utsläpp genomförs klimatkompensation.

TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures

2017 lanserades arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar TCFD – Task Force on Climaterelated Financial Disclosures, en vägledning för företag att bättre identifiera och rapportera om klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Industrivärden har rapporterat klimatrelaterad information till CDP sedan 2010. TCFD:s rekommendationer är idag integrerade i CDP:s frågeformulär för klimatförändringar. Sedan 2020 har Industrivärden påbörjat implementeringen av rekommendationerna från TCFD om redovisning av klimatrelaterade risker, men redovisar i dagsläget inte helt enligt ramverket.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021