1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Innehavsbolagen

Innehavsbolagen

Aktivt ägande

Industrivärden lägger stor vikt vid att innehavsbolagen har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet. Det skapar konkurrenskraftiga företag, möjliggör värdetillväxt och gynnar en uthållig samhällsutveckling. Särskild kraft läggs på materiella hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade möjligheter, ur ett riskminimerings och värdeskapandeperspektiv. Innehavsbolagen är verksamma inom vitt skilda branscher och befinner sig i olika utvecklingsskeden. De står därför inför olika materiella utmaningar och möjligheter. Ur ett övergripande perspektiv är det Industrivärdens förväntan att de;

  • ser hållbarhet som en viktig strategisk fråga,
  • integrerar hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller, affärskulturer, strategier, processer och produkterbjudanden,
  • efterlever gällande lagar, regler och vedertagna principer för hållbart företagande,
  • kontinuerligt förbättrar sitt hållbarhetsarbete med stöd av relevanta riktlinjer och mätbara mål, samt
  • kommunicerar sitt hållbarhetsarbete samt på vilket sätt man bidrar till en långsiktigt uthållig utveckling i de samhällen där man verkar.

Industrivärdens hållbarhetsanalys utgör en integrerad del av respektive innehavsbolags grundanalys. Eventuella påverkansinitiativ sker inom ramen för Industrivärdens affärsmodell vilken beskrivs på sidan Affärsmodell. Analysen utgår från ett övergripande ägarperspektiv och bygger på Industrivärdens ramverk för hållbarhetsanalys, vilket omfattar innehavsbolagens organisation, struktur, riskhantering, utnyttjande av värdeskapande möjligheter samt kommunikation. Innehavsbolagen ska ha de styrelser, det ledarskap, den organisation och de resurser som krävs för att integrera hållbart företagande och därmed långsiktigt värdeskapande i sina affärsmodeller, processer och produkterbjudanden. Industrivärden ska vara en påläst och kravställande ägare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv som bidrar till en hållbar utveckling av innehavsbolagen.

Hållbarhetsmål och aktiviteter: aktivt ägande

God utgångspunkt för hållbart värdeskapande

Industrivärdens innehavsbolag har överlag kommit långt med att tillvarata de värden som ett långsiktigt hållbart företagande möjliggör och står sig väl i olika branschjämförelser. Nedan följer några aktuella exempel på innehavsbolagens hållbarhetsarbete.

Sandvik

Sandvik Coromants anläggning i Gimo har valts in i World Economic Forums nätverk av tillverkningsanläggningar som är ledande inom teknologin för den fjärde industrirevolutionen med motiveringen att ha ”skapat en digital tråd genom sina produktionsprocesser som kraftigt har ökat arbetsproduktiviteten”. Alla medlemmar sätter människan och hållbarhet i centrum för innovation och har enats om att dela sin kunskap med andra företag.

Volvo

Volvo Lastvagnars två första helt eldrivna fordon av modellen Volvo FL Electric har nu satts i drift i Göteborg. Frånvaron av motorbuller och avgaser bidrar både till en bättre arbetsmiljö och till en tystare, renare stadsmiljö. Under andra halvåret 2019 påbörjades serietillverkning för Europamarknaden av FL Electric och den kraftfulla syskonmodellen FE Electric.

Handelsbanken

Handelsbanken lanserade fonden Hållbar Global Obligation som omfattar obligationer som är särskilt utgivna i syfte att finansiera förbättringar inom miljö, klimat, fattigdom, eller något av de övriga globala hållbarhetsmålen. I Handelsbankens exkluderingsstrategi för fonder, Criteria, implementerades under 2019 cannabis som ett kriterium.

Essity

I årsskiftet 2018/2019 fick Essity sina klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative, en vetenskaplig metod som säkrar att målen är i linje med Parisavtalet. I februari inkluderades Essity i RobecoSAM:s ”The Sustainability Yearbook 2019”, en lista över de bäst presterande företagen i sin bransch.

Ericsson

Under 2019 har Ericsson påbörjat kommersialiseringen av 5G. Övergången till 5G har en stor potential att inte bara utveckla energieffektiva lösningar för mobilnät, men också att hjälpa olika samhällssektorer att minska deras miljöpåverkan. Ett obligatoriskt nätbaserat program för att motverka korruption lanserades under 2018 och mer än 88 000 anställda har nu genomfört utbildningen.

SCA

I SCA:s årsredovisning för 2018 redovisades för första gången bolagets klimateffekt, vilken är positiv och motsvarar klimatbelastningen av Sveriges lastbilstrafik och inrikesflyg. SCA har under 2019 även varit en av de som tagit initiativ till ISO 14008, en ny standard som ska hjälpa företag att värdera och hantera miljöskadekostnader.

Skanska

Skanska har under 2019 ökat sitt fokus på säkerhetsfrågor. Skanska Safety Week, ett av världens största säkerhetsinitiativ inom den privata sektorn, genomfördes i maj av 250 000 personer för att belysa och öka anställdas kunskaper om säkerhet på arbetsplatsen. Skanskas affärsprocesser omfattar åtgärder för att stödja och genomdriva mänskliga rättigheter globalt, lokal lagstiftning och bolagets uppförandekod.

SSAB

SSAB har tagit ytterligare ett kliv mot omställningen till en koldioxidfri ståltillverkning. I Oxelösund kommer koksverk och masugnar att bytas ut mot en eldriven ljusbågsugn. Ansökan om nytt verksamhetstillstånd har under året skickats in och planen är att ljusbågsugnen ska vara i full drift år 2025, vilket kommer att reducera koldioxidutsläppen med närmare 90 procent.

Senast uppdaterad: 09 mar 2020