Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Hållbarhet
 4. / Innehavsbolagen

Innehavsbolagen

Aktivt ägande

Industrivärden förväntar sig att innehavsbolagen har ett hållbart förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet. Det skapar konkurrenskraftiga företag, möjliggör värdetillväxt och gynnar en uthållig samhällsutveckling. Särskild kraft läggs på materiella hållbarhetsrisker och hållbarhetsrelaterade möjligheter, ur ett riskminimerings- och värdeskapandeperspektiv. Industrivärdens övergripande ambition är att;

 • vara en påläst och kravställande ägare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv som bidrar till långsiktigt framgångsrika innehavsbolag, till gagn för en hållbar samhällsutveckling,
 • vara en långsiktig och hållbar placering med en konkurrenskraftig totalavkastning till balanserad risk.

I syfte att materialisera dessa ambitioner genomförs:

 • Löpande analys och uppföljning av respektive innehavsbolag i enlighet med Industrivärdens integrerade hållbarhetsanalys.
 • Utformning av ägaragendor för respektive innehavsbolag samt påverkansinsatser i enlighet med Industrivärdens affärsmodell. 
 • Dialoger med prioriterade intressenter i syfte att inhämta synpunkter till stöd för vidareutveckling av Industrivärdens hållbarhetsarbete.

Industrivärdens hållbarhetsanalys

För att kunna bedriva en kvalitativ analys av innehavsbolagens hållbarhetsarbete och vid behov utöva inflytande, måste Industrivärden ha en djup kunskap om respektive bolags verksamhet och hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsanalysen utgör därför en integrerad del av respektive innehavsbolags grundanalys. På så sätt utvärderas alla hållbarhetsaspekter ur ett holistiskt ägarperspektiv vid bedömningen av innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, strategiska frågeställningar samt finansiella utveckling. Hållbarhetsanalysen utgör en mer djuplodande utvärdering av hållbarhetsfrågor och omfattar innehavsbolagens organisation, struktur, riskhantering, utnyttjande av värdeskapande möjligheter samt kommunikation.

Analysen är materialitetsorienterad och rangordnar de frågeställningar som Industrivärden avser att utreda vidare samt frågor i vilka man vill utöva inflytande. Viktiga bedömningsområden är bland annat klimat- och miljöpåverkan, sociala förhållanden, antikorruption samt förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter. Innehavsbolagen ska ha de styrelser, det ledarskap, den organisation och de resurser som krävs för att integrera hållbart företagande och därmed långsiktigt värdeskapande i sina affärsmodeller, processer och erbjudanden.

Huvudfokus i analysen ligger på hållbarhetsrelaterade risker och värdeskapandemöjligheter. I det fall Industrivärden identifierar strategiska förhållanden, risker eller värdeskapandemöjligheter där man vill utöva inflytande så definieras dessa i Industrivärdens ägaragenda, vilken utgör grunden för påverkansarbetet. Ägaragendorna revideras med viss periodicitet och fastställs av Industrivärdens företagsledning.

Industrivärden utövar inflytande genom representation i innehavsbolagens valberedningar och styrelser. Ledamöter i dessa organ, med anknytning till Industrivärden, ska ha en aktuell och god bild av de åtgärder för värdeskapande som identifierats i respektive innehavsbolag. Mot denna bakgrund diskuteras kontinuerligt Industrivärdens ägaragendor för innehavsbolagen i Industrivärdens styrelse. På så sätt kan Industrivärden över tid utöva inflytande i strategiska hållbarhetsfrågor.

Analys av materiella hållbarhetsrisker

Industrivärdens materiella hållbarhetsrisker och värdeskapandemöjligheter finns i innehavsbolagen vilka ska hantera dessa inom ramen för sina respektive verksamheter. Industrivärdens riskanalys syftar till att identifiera förhållanden som avviker från Industrivärdens uppfattning om ett optimalt förhållningssätt i respektive innehavsbolag. Analysen omfattar samtliga materiella hållbarhetsrisker i respektive bolag med bas i de prioriterade fokusområden som beskrivs ovan. Ett exempel är klimatrelaterade finansiella risker där analysen omfattar såväl omställningsrisker som fysiska risker (effekter av ett förändrat klimat) ur olika scenarios och tidsperspektiv. Innehavsbolagens sammantagna hållbarhetsrisker utgör en del av Industrivärdens aktierisk.

Det övergripande utfallet av Industrivärdens riskanalys för prioriterade områden framgår av tabellerna nedan. I det fall Industrivärdens bolagsspecifika riskanalys (hållbarhetsrisker och värdeskapandemöjligheter)  utmynnar i behov av att utöva inflytande, så definieras dessa åtgärdsförslag i Industrivärdens interna ägaragendor. Således bidrar det aktiva ägandet till att långsiktigt minska risknivån och öka värdeskapandet.

Hållbarhetsarbetet i innehavsbolagen

Innehavsbolagen är verksamma inom vitt skilda branscher och befinner sig i olika utvecklingsskeden. De står därför inför olika materiella utmaningar och möjligheter. Ur ett övergripande perspektiv är det Industrivärdens förväntan:

 • Att de ser hållbarhet som en viktig strategisk fråga och bedriver ett framstående hållbarhetsarbete inom sin bransch, där hållbarhetsaspekter är integrerade i affärsmodeller, affärskulturer, strategier, processer och produkterbjudanden.
 • Att de på ett strukturerat sätt kontinuerligt utvecklar och stärker sitt hållbarhetsarbete med stöd av relevanta riktlinjer och mätbara mål.
 • Att de följer, utvärderar och kommunicerar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete samt förmedlar på vilket sätt man bidrar till en långsiktigt uthållig utveckling i de samhällen där man verkar.

Innehavsbolagen står inför såväl generella som bolagsspecifika hållbarhetsutmaningar. Det handlar om allt från att minska klimatpåverkan och ställa om till en mer resurseffektiv produktion, med hållbara produkter, till att säkra hälsosamma, inkluderande och jämställda arbetsplatser i såväl egen verksamhet som i leverantörsleden, samt att motverka korruption. Överlag har de kommit långt med att tillvarata de värden som ett hållbart företagande möjliggör och står sig väl i olika branschjämförelser. Ytterligare information framgår av respektive innehavsbolags hållbarhetsrapportering.

24_Ansvarsfulla-verksamheter_SE.jpg

Senast uppdaterad: 16 mar 2022