1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Egen verksamhet

Egen verksamhet

Industrivärden ska vara ett föredöme och arbeta med ett tydligt hållbarhetsfokus såväl i den egna verksamheten som i innehavsbolagen. Ett proaktivt hållbarhetsarbete ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten som bedrivs av de cirka 15 anställda vid kontoret i Stockholm. Vd har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och hållbarhetschefen har ett funktionellt ansvar för intern samverkan och extern kommunikation i hållbarhetsfrågor. Teamansvariga ansvarar för den integrerade hållbarhetsanalysen i respektive innehavsbolag.

Industrivärden medarbetare

Industrivärden ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och kan utvecklas. Därför utvärderas kontinuerligt såväl prestationer som utvecklingsmöjligheter för samtliga medarbetare. Dessutom förs en kontinuerlig dialog i frågor som rör arbetsplatsen, samarbetsformer och individuell utveckling. Samtliga medarbetare har utbildats i bolagets syn på värdeskapande samt hur de uppsatta målen ska implementeras. Detta innefattar fastställda policyer för miljö och klimat, mångfald och jämställdhet, anti-korruption samt uppförandekoden. Industrivärden anser att en jämställd och diversifierad arbetsplats uppnår bättre resultat.

Miljö- och klimatarbete

Även om Industrivärdens organisation är liten, så ska bolaget föregå med gott exempel genom att minimera den egna miljö- och klimatpåverkan. Industrivärden har en ambition att reducera den egna påverkan över tid, och klimatkompenserar för alla faktiska utsläpp av växthusgaser. För att kunna följa upp och jämföra bolagets påverkan har Industrivärden sedan 2010 klimatrapporterat inom ramen för CDP (Carbon Disclosure Project). Aktuella utsläpp för 2019 har beräknats i enlighet med GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) market based-metod och framgår av GRI-indexet.

Hållbarhetsmål och aktiviteter: egen verksamhet

Ekonomiskt resultat

En god ekonomisk resultatutveckling samt finansiell styrka är nödvändiga förutsättningar för att Industrivärden ska kunna skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och utöva strategin att stödja innehavsbolagen över tid. Den senaste tre-, fem- och tioårsperioden har Industrivärdenaktien givit en högre totalavkastning än Stockholmsbörsen. Den finansiella positionen har stärkts. Under 2019 ökade Industrivärdens substansvärde från 85,2 mdkr till 112,7 mdkr vid årets slut. Industrivärdens A-aktie såväl som C-aktie genererade en totalavkastning inklusive återinvesterad utdelning om 30 procent. 

Senast uppdaterad: 04 mar 2020