Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Egen verksamhet

Egen verksamhet

Industrivärden ska vara ett föredöme och arbeta med ett tydligt hållbarhetsfokus i den egna verksamheten. Ett proaktivt hållbarhetsarbete ska utgöra en integrerad del av den dagliga verksamheten som bedrivs av de cirka 15 anställda vid kontoret i Stockholm. Vd har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och hållbarhetschefen har ett funktionellt ansvar för intern samverkan och extern kommunikation i hållbarhetsfrågor. Teamansvariga ansvarar för den integrerade hållbarhetsanalysen i respektive innehavsbolag.

Målformuleringar samt illustrativa indikatorer och exempel på måluppfylleslse framgår av tabellerna nedan.

26_scope_5-13_SE.jpg

Industrivärden medarbetare

Industrivärden ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och kan utvecklas. Därför utvärderas kontinuerligt såväl prestationer som utvecklingsmöjligheter för samtliga medarbetare. Dessutom förs en kontinuerlig dialog i frågor som rör arbetsplatsen, samarbetsformer och individuell utveckling. Samtliga medarbetare har utbildats i bolagets syn på värdeskapande samt hur de uppsatta målen ska implementeras. Detta innefattar fastställda policyer för miljö och klimat, mångfald och jämställdhet, antikorruption samt uppförandekoden. Industrivärden anser att en jämställd och diversifierad arbetsplats uppnår bättre resultat.

Miljö- och klimatarbete

Även om Industrivärdens organisation är liten, så ska bolaget föregå med gott exempel genom att minimera den egna miljö- och klimatpåverkan. Industrivärden har en ambition att reducera den egna påverkan över tid, och klimatkompenserar för alla faktiska utsläpp av växthusgaser. För att kunna följa upp och jämföra bolagets påverkan har Industrivärden sedan 2010 klimatrapporterat inom ramen för CDP (Carbon Disclosure Project). Aktuella utsläpp för 2019 har beräknats i enlighet med GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) market based-metod.

Ekonomiskt resultat

En god ekonomisk resultatutveckling och finansiell styrka är nödvändiga förutsättningar för att Industrivärden ska kunna skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och stödja innehavsbolagen över tid. Industrivärdens finansiella utveckling framgår av årsredovisningen och Industrivärdenaktiens utveckling framgår av sidan Aktieutvecklingen.

Senast uppdaterad: 25 mar 2022