Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / SCA

SCA

SCA är ett ledande skogs- och skogsindustriföretag som med bas i Europas största privata skogsinnehav bedriver en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen.

SCA förser sina kunder med förnybara produkter baserade på råvara från ansvarsfullt skötta skogar och en resurseffektiv värdekedja. Med växande skogar och förnybara produkter bidrar SCA också till ett cirkulärt samhälle och till att binda koldioxid. Strategin är att fokusera på utvalda marknader och produktkategorier, att utveckla nya affärsmöjligheter genom innovation samt att löpande förbättra effektiviteten.  

Bolaget förvaltar 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skogsmark i norra Sverige och Baltikum, varav 2 miljoner hektar brukas och försörjer SCA:s skogsindustrier med råvara. Ungefär lika stor mängd virke som avverkas från den egna skogen köps in från andra skogsägare. Bolaget driver fem sågverk i Sverige, träförädling, distributions- och grossistverksamhet. Sulfatmassa och kemisk termomekanisk massa tillverkas vid Östrands massabruk. Därutöver tillverkas förpackningspapper vid bruken i Obbola och Munksund. SCA bedriver även en expanderande affär inom bioenergi och en stor del av Sveriges vindkraftsproduktion bedrivs på bolagets marker.

38_sca_864 × 576.jpg

Aktivt ägande i praktiken – strategisk utveckling på senare år 

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, hållbarhet, effektivitet och kapitalstruktur.

Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Renodling av bolaget 2017 till följd av uppdelning av före detta SCA i två börsbolag, för ökat fokus på kärnverksamheten
 • Betydande investeringar vid massabruket i Östrand, bruken i Obbola och Munksund, i skogsmark i Baltikum samt avveckling av tryckpappersverksamheten
 • Stärkt innovationsfokus med bas i skogsråvaran
 • Tydlig fokusering på skogens klimatnytta med positiva substitutionseffekter från bolagets förnybara produkter, samt skärpta målsättningar för reducerat klimatavtryck och bevarad biologisk mångfald i den egna verksamheten
 • Omvärdering av bolagets skogstillgång
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen samt tillsättande av Ulf Larsson som vd 2017

Resultat

 • Synliggörande av värdet på skogstillgången
 • Ökad exponering mot attraktiva marknadssegment och stärkt konkurrenskraft
 • Stärkt finansiell ställning

 

För mer information

Senast uppdaterad: 06 okt 2022