Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder privat- och företagskunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna finansiella tjänster av hög kvalitet. Med bas i ett utpräglat kundfokus har banken skapat en konkurrenskraftig lönsamhet, en stark finansiell ställning, hög kundnöjdhet och ledande marknadspositioner.

Handelsbankens arbetssätt kännetecknas av tillgänglighet, enkelhet och en hög servicegrad. Bankens kärnkunder återfinns bland privatkunder, fastighetsbolag samt ägarledda företag. Under ledning av kontoren, erbjuds dessa kunder rådgivning såväl genom personliga möten som via distansmöten och i digitala kanaler. Bankens erbjudande fokuseras på olika former av finansieringslösningar, sparande och trygghetslösningar samt betalningar.

Banken drivs hållbart med långsiktigt stabila finanser, låg risktolerans, låga kostnader och med en strävan efter så god kapitaleffektivitet som möjligt. En uthålligt god förmåga att skapa värde för kunder, aktieägare, anställda och andra intressenter utgör centrala komponenter i Handelsbankens arbete att driva en modern och hållbar bank. Handelsbanken har under många år haft en branschledande position med avseende på kundnöjdhet, kreditförluster, kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Handelsbanken_SE_S37 - kopia.jpg

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur med mera. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Val av Pär Boman som styrelseordförande 2015
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen
 • Tillsättning av Carina Åkerström som vd 2019
 • Tillsättning av ny och mer koncentrerad koncernledning
 • Fokusering av verksamheten och stärkt kostnadsfokus
 • Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering
 • Anpassning till förändrade kundbeteenden genom ökad digital utvecklingstakt och kraftsamling på ett färre antal kontor
 • Tillämpning av utökade hållbarhetskrav vilka omfattar cirka 90 procent av fondvolymen
 • Framgångsrik utveckling av verksamheten i Storbritannien samt sparaffären
 • Ökade tillväxtambitioner inom kärnområdet bolån
 • God anpassning till regulatoriska förändringar och ökade kapitalkrav

Resultat

 • Ökat fokus på kostnadseffektivitet och digitaliseringens möjligheter
 • Ökad vinst och stärkt plattform för värdeskapande tillväxt

 

För mer information

Senast uppdaterad: 06 jul 2021