Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

 1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Aktieportföljen
 4. / Ericsson

Ericsson

Ericsson är en global aktör inom telekommunikation som erbjuder infrastruktur, tjänster och mjukvara till kunder i telekombranschen och andra sektorer i över 180 länder. Bolaget är teknikledande inom den femte generationens mobilnät (5G).

Ericsson levererar mervärde för kunderna genom att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande med fokus på kundernas prioriteringar inom nyckelområdena effektivitet, digital upplevelse och nya intäktsflöden. Arbetet utgår från Ericssons styrkefaktorer: teknikledarskap, produktledda lösningar samt globala skalfördelar och kompetens. Dessa faktorer har möjliggjort en stark position inom teknik och tjänster, vilket bland annat illustreras av betydande investeringar i forskning och utveckling med marknadens starkaste patentportfölj om 45 000 beviljade patent.

Ericssons verksamhet består av de fyra segmenten Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business & Other. Networks utvecklar hårdvara och mjukvara för radio- och transportnät till operatörer samt lösningar för femte generationens mobilnät (5G). Kundernas behov av att kunna hantera ökade datamängder med bibehållen kvalitet och oförändrade kostnader skapar ett momentum för nästa generations mobilnät, och Ericsson har en ledande position inom 5G. Digital Services tillhandahåller IT-system, kärnnät och infrastruktur som hjälper telekomoperatörer att möta utmaningarna de ställs inför i den pågående digitala omvandlingen, inklusive molnbaserade virtuella nätverk. Managed Services erbjuder driftsoch optimeringstjänster för kommunikationsnät och IT-system till operatörer. Segmentet Emerging Business & Other investerar i strategiska tillväxtmöjligheter baserat på 5G och IoT (Internet of Things).

Ericsson-Technician-in-the-passive-intermodulation-test-chamber-Rosenheim_SE_S39.jpg

Aktivt ägande i praktiken

I egenskap av långsiktig aktiv ägare engagerar sig Industrivärden i innehavsbolagens strategiska utveckling. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell handlar det främst om frågor som rör innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur med mera. Nedan anges exempel på viktiga bolagsstyrningsfrågor och större strategiska aktiviteter för långsiktigt värdeskapande som respektive innehavsbolag vidtagit under de senaste åren, där Industrivärden genom representation i styrelse och valberedning haft en aktiv roll.

Värdeskapande åtgärder

 • Tillsättning av Börje Ekholm som vd 2017
 • Val av Ronnie Leten som styrelseordförande 2018
 • Ett antal nytillsättningar i styrelsen
 • Implementering av ny organisation och företagsstruktur samt nya finansiella mål
 • Fokuserad strategi för högre lönsamhet genom stärkt effektivitet och konkurrenskraft
 • Återtaget tekniskt ledarskap samt stärkta marknadspositioner
 • Arbete för att ta en ledande position inom nästa generations mobilnät (5G)
 • Implementering av stärkt program för etik och regelefterlevnad
 • Integrering av hållbarhetsstrategi med fokus på ansvarsfull affärsverksamhet, miljömässig hållbarhet och digital inkludering

Resultat

 • Väsentligt förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning
 • Välpositionerat för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheterna inom 5G
 • Förbättrad kostnadsposition

 

För mer information

Senast uppdaterad: 06 jul 2021