Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsmodell
  4. / Aktivt ägande

Aktivt ägande

Processen

Det aktiva ägandet syftar till att bidra till innehavsbolagens strategiska utveckling och långsiktiga värdeskapande. Inflytandet grundas på betydande ägarandelar, en stark förtroendeposition och representation i valberedningar och styrelser samt en djup kunskap om bolagen och deras omvärld. Industrivärden ska bidra till att innehavsbolagen etablerar och över tid stärker ledande positioner inom sina respektive branscher. Stor vikt läggs vid ett tydligt ledarskap, fokusering och flexibilitet. Det aktiva ägandet utövas främst genom engagemang i valberedningsarbete, styrelserepresentation och en löpande dialog med innehavsbolagen. Vidare genomförs en kontinuerlig utvärdering av bolag, styrelse, vd och företagsledning. De olika åtgärder som bedöms skapa mest värde över tid definieras i Industrivärdens ägaragenda, vilken utgör grunden för påverkansarbetet. 

I rollen som aktiv ägare tillför Industrivärden värde genom:

  • Ett engagerat ägarskap genom representation i valberedningar och styrelser med betydande kunskap och förmåga att utvärdera, ställa krav, påverka och ge stöd.
  • Ett långsiktigt och hållbart perspektiv med fokus på uthållig konkurrenskraftig värdetillväxt över tid.
  • Ägarsamarbeten genom att förankra viktiga frågor med andra ägare.
  • Resurser i form av finansiell styrka samt ett omfattande nätverk.

Löpande utvärdering och påverkan

Industrivärdens investerings- och analysorganisation utvärderar löpande innehavsbolagens styrning, verksamhet och utveckling. Arbetet utgår från ett övergripande ägarperspektiv med fokus på innehavsbolagens styrelser och bolagsledningar, finansiella utveckling samt frågor som strategi, marknadsposition, effektivitet och kapitalstruktur. Analysen görs med ett brett omvärldsperspektiv och innefattar allt från kunder, konkurrenter och marknad till viktiga megatrender som digitalisering, ny teknologi och långsiktigt hållbar utveckling. En god förståelse för dessa trender är av stor vikt för att kunna bedöma innehavsbolagens långsiktiga värdepotential samt de möjligheter och utmaningar som innehavsbolagen står inför.

På detta sätt bygger investerings- och analysorganisationen en djup, faktabaserad kunskap om respektive innehavsbolag och dess omvärld.

Med utgångspunkt i denna analys uppdateras kontinuerligt en ägaragenda för värdeskapande vilken sammanfattar de strategiska värdedrivare som Industrivärden anser vara viktigast för värdeskapandet under de kommande tre till fem åren. Syftet är att identifiera och beskriva olika möjligheter för värdetillväxt samt strategiska åtgärder för att realisera dessa värden.

Industrivärden kommunicerar sina synpunkter på bolaget och ledningen med i första hand styrelseordföranden i respektive bolagsstyrelse. En löpande dialog förs även med respektive bolags vd och andra ledande befattningshavare.

Ur ett bolagsstyrningsperspektiv är det respektive innehavsbolag som ansvarar för och ska ha förmågan att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt med bas i bolagets strategi. Detta är minst lika viktigt ur ett praktiskt perspektiv, eftersom en snabb förändringstakt i bolagens omvärld kräver decentraliserad styrning nära bolagens kunder, leverantörer och andra intressenter. Ett bra exempel är integrerat hållbarhetsarbete, vilket kräver djup kunskap om den egna verksamheten och dess intressenter

Valberedningsarbete och styrelsesammansättning

Det är centralt att innehavsbolagens styrelser har den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera respektive bolags aktuella situation och långsiktiga ambitioner. Industrivärden lägger därför stor vikt vid att delta och utöva inflytande i innehavsbolagens valberedningsarbete. Med bas i en djup kunskap om innehavsbolagen och deras omvärld samt en god förståelse för deras långsiktiga utmaningar och möjligheter kan Industrivärden bidra i valberedningsarbetet. Industrivärdens valberedningsrepresentanter utgörs av personer från styrelsen och företagsledningen.

God tillgång till kvalificerade styrelseledamöter är en central framgångsfaktor. Mot denna bakgrund arbetar Industrivärden aktivt med att identifiera lämpliga individer och att underhålla bolagets nätverk. Industrivärden investerar i bolag med olika typer av verksamheter och skiftande behov, vilket ställer krav på ett brett nätverk

Valberedningsrepresentanter med anknytning till Industrivärden

Innehavsbolag Industrivärdens valberedningsrepresentanter Roll
Sandvik Fredrik Lundberg Ordförande
Volvo Pär Boman Ordförande
Handelsbanken Helena Stjernholm Ordförande
Essity Helena Stjernholm Ordförande
Ericsson Karl Åberg Ledamot
SCA Helena Stjernholm Ordförande
Skanska Helena Stjernholm Ordförande
Alleima    

 

Styrelserepresentanter med anknytning till Industrivärden

Innehavsbolag Styrelseledamöter med anknyting till Industrivärden Roll
Sandvik

Helena Stjernholm

Marika Fredriksson

Ledamot

Ledamot

Volvo Helena Stjernholm Ledamot
Handelsbanken

Pär Boman

Fredrik Lundberg

Ordförande

Vice ordförande

Essity Pär Boman Ordförande
Ericsson Helena Stjernholm Vice ordförande
SCA

Pär Boman

Karl Åberg

Ordförande

Ledamot

Skanska

Fredrik Lundberg

Pär Boman

Ledamot

Ledamot

Alleima

Karl Åberg

Ledamot

Styrelserepresentation

Industrivärden utövar inflytande genom styrelserepresentation i innehavsbolagens styrelser. Ledamöter i Industrivärdens styrelse samt medlemmar i företagsledningen, som även är stämmovalda ledamöter i innehavsbolagen, anses ha anknytning till Industrivärden. Dessa personer ska ha en aktuell och god bild av de åtgärder för värdeskapande som identifierats i respektive innehavsbolag. Mot denna bakgrund diskuteras kontinuerligt Industrivärdens ägaragendor för innehavsbolagen i Industrivärdens styrelse. Vid behov utför analysorganisationen även utredningsuppdrag i specifika frågor.

Aktivt ägande i korthet

17_Aktivt-ägande-i-korthet_se.png

Senast uppdaterad: 06 sep 2022