Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsmodell
  4. / Affärsmodell

Affärsmodell

Verksamhetsområden

Kapitalförvaltningen bedrivs inom de två verksamhetsområdena investeringsverksamhet och aktivt ägande. Dessa verksamheter är tätt sammanlänkade. Investeringsverksamheten syftar till att maximera Industrivärdens långsiktiga avkastning genom avyttringar samt alternativinvesteringar i nya och befintliga innehavsbolag. Det aktiva ägandet syftar till att, utifrån betydande påverkanspositioner och djup kunskap om bolagen och deras omvärld, bidra till långsiktigt värdeskapande i innehavsbolagen.

Den valda affärsmodellen medför ett långsiktigt tidsperspektiv med låg portföljomsättningshastighet och en naturlig koncentration till stora ägarandelar i ett begränsat antal innehavsbolag med tydlig värdepotential som kan realiseras genom ett aktivt ägande.

 

Analys

Såväl investeringsbeslut som beslut avseende utövandet av det aktiva ägandet baseras på en djupgående industriell och finansiell analys samt en bedömning av styrelse och ledning. Denna analys ligger till grund för såväl investeringsbeslut som handlingsplaner för utövande av det aktiva ägandet. Handlingsplanerna sammanfattar de strategiska värdedrivare i innehavsbolagen som Industrivärden anser vara viktigast under de kommande tre till fem åren.

Organisation

Struktur

Industrivärden har en professionell och kostnadseffektiv organisation som kännetecknas av hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Organisationen har en lång, samlad erfarenhet och betydande kompetens. Verksamheten omfattar cirka 15 anställda vid kontoret i Stockholm samt åtta styrelseledamöter och ett omfattande nätverk. Det interna arbetet är projektorienterat och baseras på välutvecklade processer.

Styrelse

Utöver sedvanliga uppgifter fattar styrelsen beslut om större investeringar, följer löpande innehavsbolagens utveckling och beslutar i frågor som rör utövandet av det aktiva ägandet i innehavsbolagen. Enskilda ledamöter i Industrivärdens styrelse finns representerade i innehavsbolagens styrelser samt deltar aktivt i innehavsbolagens valberedningsarbete.

Företagsledning

Företagsledningen ansvarar för bolagets löpande förvaltning vilket bland annat omfattar strategi-, organisations och finansfrågor samt kontroll och uppföljning. Företagsledningens medlemmar deltar aktivt i kapitalförvaltningsverksamheten och kan bidra med specialistkompetens. Vissa personer i företagsledningen ingår även i innehavsbolagens valberedningar och styrelser.

Medarbetare

En professionell och framgångsrik kapitalförvaltning kräver kompetenta och engagerade medarbetare samt en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Stor vikt läggs därför vid rekryteringsprocessen, kompetensutveckling och en god företagskultur. Industrivärdens etiska värdegrund och ambitioner som arbetsgivare framgår av bolagets uppförandekod som omfattar frågor rörande arbetsklimat, mångfald och affärsetik. Medarbetares totala ersättning ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig.

Investeringskommitté

Företagsledningen utgör, tillsammans med representanter från investerings- och analysorganisationen bolagets investeringskommitté. I kommittén sker löpande uppföljning, fattas investeringsbeslut samt fastställs Industrivärdens handlingsplaner för utövandet av det aktiva ägandet i innehavsbolagen.

Investerings- och analysorganisationen

Investerings- och analysorganisationen är organiserad i bolagsteam. Varje team leds av en teamansvarig och medarbetarna är normalt verksamma i två till tre team.

Bolagsteamen ansvarar för den löpande uppföljningen av innehavsbolagen, uppdateringar av Industrivärdens handlingsplaner för utövande av aktivt ägande samt för att driva specifika utredningsprojekt med bäring på strategiska frågor i innehavsbolagen. Man lämnar även förslag på marginalaffärer i innehavsbolagen samt alternativinvesteringar och hela avyttringar.

Industrivärdens aktiemarknadsfunktion verkställer investeringsbeslut och stödjer organisationen med marknads- och makroinformation. För att generera meravkastning genomförs även, i begränsad omfattning, mindre investeringar i nordiska börsbolag där man identifierat en god avkastningspotential.

Senast uppdaterad: 21 feb 2020