1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2020
  5. / Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2020

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2020

Industrivärdens årsstämma hölls den 24 april 2020 på Grand Hôtel i Stockholm varvid bl a nedanstående beslut fattades.

  • Stämman fastställde förslaget att inte lämna någon utdelning för år 2019. Styrelsen har meddelat att den har ambitionen, om förutsättningar föreligger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

  • Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Marika Fredriksson valdes till ny styrelseledamot. Nina Linander, som avböjt omval, lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

  • Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens ändrade förslag.

  • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

  • Stämman godkände styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden. Aktiesparprogrammet utgör formen för långsiktig rörlig lön och följer samma grundstruktur som det program som antogs av årsstämman 2019, men har justerats i syfte att öka inslaget av prestationsmål i programmet och att åstadkomma en större differentiering och ett utökat utfallsrum för tilldelning av aktier mellan programmets olika kategorier av deltagare.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.


Stockholm den 24 april 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 15:30.